Český jazyk

Publikováno: 20. 3. 2020 Autor(ka): Jana Týcová

Odkaz na online hodiny českého jazyka: https://meet.google.com/gue-tstg-qpc

Pondělí 15. 6.

Posílám ke kontrole řešení pracovního listu na mluvnické kategorie sloves.

Procvičujte to, co vám ještě dělá potíže. Projděte si zadané úkoly a dodělávejte práci, kterou jste nestihli. Využívejte stránek, na něž jsem často odkazovala: 

Umíme česky

Tabule pro kebule

Diktáty český jazyk

Učírna

Pátek 12. 6.

Sloh

Dnes se ještě budeme věnovat popisu osoby. Přečtěte si slohovou práci Moje spolužačka. Věnujte pozornost uspořádání textu. Jak jsou za sebou informace řazeny? 
V úvodu je stručně představena popisovaná osoba. Následuje samotný popis vzhledu, nejprve postavy a chůze, tedy toho, co je viditelné na první pohled. Pak se text věnuje detailnějšímu popisu směrem shora dolů se zaměřením na obličej, poté další části těla. Pokračuje popisem typického oblečení. V závěru přichází krátké hodnocení.
Všimněte si pestré slovní zásoby. Modře podtržená slovesa jsou dobrým příkladem, jak se vyhnout opakování stejných slov, hlavně sloves BÝT a MÍT. K jazykové bohatosti přispívají také červenou vlnovkou podtržené formulace, které pomocí obrazných vyjádření (např. rčení, přirovnání) vhodně dokreslují vzhled osoby. Tento popis můžete použít jako příklad a inspiraci pro následující úkol.

Otevřete si tento pracovní list. Upravte text podle zadání. Odstraňte dvě zásadní chyby: opakování stejného slovesa a nesprávné uspořádání vět. Využijte jiná vhodná slovesa (vyhýbejte se tvarům slovesa BÝT). Kde to je možné, můžete věty jednoduché spojovat do souvětí. 

Čtvrtek 11. 6.

1) Zopakujte si a procvičte mluvnické kategorie sloves. V Učírně vyřešte alespoň dvě cvičení na čas a na způsob. Nezapomeňte každé cvičení vyhodnotit.

2) Otevřete tento pracovní list na mluvnické kategorie sloves. Z každé věty vypište do tabulky celý slovesný tvar, pokud se jedná o souvětí, bude jich více. Ke každému slovesu doplňujte osobu, číslo, způsob a čas. U podmiňovacího způsobu určujte čas přítomný nebo minulý. Rozkazovací způsob má vždy čas budoucí.

Úterý a středa 9. - 10. 6.

1) Zopakujte si pravopis přídavných jmen. Na stránkách Učírny vyplňte alespoň dvě cvičení a své řešení vyhodnoťte. 

2) Procvičíme si tvary sloves podmiňovacího způsobu. Poznáme je podle toho, že kromě určitého slovesa obsahuje zvláštní tvar slovesa být - by, aby, kdyby. Tato slova se časují podle použité osoby v čísle jednotném: bych (abych, kdybych), bys (abys, kdybys), by a v čísle množném: bychom, byste, by
Jak přesně vypadají celé složené tvary sloves podmiňovacího způsobu si prohlédněte v tabulce na str. 90 v elektronické učebnici. Častější jsou takzvané přítomné tvary, které vyjadřují podmínku platnou v přítomnosti. Modře orámovanou tabulku časování si opište do sešitu. U každé osoby je celý tvar podmiňovacího způsobu a v závorce podoba se zvratným zájmenem "se" nebo "si". 
Další tabulka představuje tvary podmiňovacího způsobu minulého, který vyjadřuje podmínku platnou v minulosti. Vypadají stejně jako přítomné tvary, jen navíc obsahují sloveso byl(-a,-o,-i). Např. "napsal bych" - podmiňovací způsob přítomný, "byl bych napsal" - podmiňovací způsob minulý. Přečtěte si celý výklad k podmiňovacímu způsobu na uvedené str. 90.

3) Ve vaší učebnici najděte na str. 109 cvičení 5a). Slovesa podmiňovacího způsobu ve větách převeďte do 1. a 2. osoby množného čísla. Např.: Ráda by tam šla. - Rádi bychom (byste) tam šli. Věty napište.
V cvičení 6 na str. 110 jsou ve větách slovesa v 1. osobě jedn. nebo mn. čísla. Převeďte je do 2. osoby jedn. čísla, stačí ústně. Pozor na tvary se zvratnými zájmeny. Jako pomůcku využijte tabulky časování z elektronické učebnice.

4) Na online hodinu si znovu zopakujte pravopisná pravidla shody přísudku s podmětem. Dále si projděte cvičení na tvary podmiňovacího způsobu sloves. Promyslete správnou podobu sloves, pomůže vám lupa, pod kterou uvidíte řešení.

Pátek 5. 6.

Sloh 

Popis osoby 

1) V učebnici na stranách 151 a 152 si přečtěte tři různé ukázky popisu osoby. Čím každý popis začíná, někdy dokonce už v nadpisu? Kterým částem těla se popis vzhledu věnuje a v jakém pořadí?
Co má obsahovat popis osoby si přečtěte ve žlutém rámečku na str. 152.

2) Tento pracovní list obsahuje krátký popis pachatele a několik jeho portrétů. Pozorně si text přečtěte a splňte úkol b) - najít údaj, který je v textu zbytečně dvakrát. Pak porovnejte první obrázek, ke kterému se popis vztahuje, s ostatními portréty, jež zachycují proměny téhož pachatele. Vyberte z nich alespoň jeden obrázek a pozměňte původní text tak, aby odpovídal změněné podobě pachatele. Upravený popis napište.

Čtvrtek 4. 6.

1) Otevřete si celý pracovní list na číslovky a zkontrolujte řešení posledního cvičení.

2) Zopakujeme si určování způsobu a času u sloves. Projděte si tento dokument, připomeňte si, jaké časy určujeme u způsobu oznamovacího a rozkazovacího. Celý text zapište do sešitu.

3) Písemně vypracujte cvičení 2 na str. 109 ve vaší učebnici. Z každé věty vypište všechna slovesa. Mají společné to, že jde o přítomné tvary oznamovacího způsobu. U každého slovesa určete čas (přítomný nebo budoucí). 
Vzor: Rozhodneme se rychle. - sloveso rozhodneme se - čas budoucí. Právě se rozhodujeme,... - sloveso rozhodujeme se - čas přítomný.

Úterý a středa 2. - 3. 6.

1) Cvičení na číslovky v pracovním listu si zkontrolujte podle řešení
Zbývá poslední 3. cvičení, ve kterém natrénujete skloňování číslovek dva, oba. Tyto číslovky mají zvláštní skloňování, které si prohlédněte v tabulce v elektronické učebnici na str. 83. Kliknutím myší si tabulku zvětšíte. Vidíte, že kromě 1. a 4. pádu (4. pád je stejný jako 1.) se ve všech rodech vyskytují pouze dva tvary: dvou - obou, dvěma - oběma. Jakákoliv jiná podoba je nesprávná (např. dvouch, obouch, dvěmi apod.). Porovnejte s následující tabulkou skloňování číslovek tři, čtyři. Věnujte pozornost 7. pádu, kde se objevují tvary třemi, čtyřmi s obvyklou koncovkou -mi (narozdíl od dvěma, oběma - koncovka -ma). Tabulku skloňování využijte při vyplňování 3. cvičení pracovního listu.

2) Slovesa

Slovesa jsou posledním ohebným slovním druhem. Připomeňte si, co všechno byste měli o slovesech vědět, v tomto výukovém videu

Zápis do sešitu:

Slovesa
- slova ohebná, časují se
- vyjadřují děj, a to činnost nebo stav
- vyjadřují tyto mluvnické významy (kategorie):
     osobu - 1., 2. a 3.
     číslo - jednotné a množné
     způsob - oznamovací (přijdu), rozkazovací (přijď), podmiňovací (přišel bych)
     čas - přítomný (pracuji), minulý (pracoval jsi), budoucí (budeme pracovat)

3) Na online hodinu si připravte cvičení 4 na str. 87 v elektronické učebnici. Kliknutím myši opět cvičení zvětšíte. Vyhledejte všechna slovesa a určete jejich způsob. Pouze ti, kteří se online hodiny nezúčastní, úkol splní písemně a pošlou mailem. 
Dále si připomeňte pravopis sloves. V koncovkách přítomných tvarů píšeme vždy -i/-í. V minulém čase platí pravidlo shody přísudku s podmětem. Jak funguje si prohlédněte v tabulce ve vaší učebnici na str. 115. Pravopis procvičíme také na online hodině.

Pátek 29. 5.

Literatura

Přečtěte si dvě pověsti, které posílám v této příloze

První pověst Zázračná hostina patří mezi tzv. židovské pověsti a přenese nás do doby, kdy v Praze existovala celá židovská čtvrť. V úvodu textu narazíte na slovo "synagoga". Víte co znamená? Pokud ne, najděte si jeho význam ve slovníku nebo na internetu. Hlavní postavou příběhu je rabi Löw, židovský duchovní a učenec, kterého můžete znát z jiné slavné pověsti, podle níž rabi sestrojil Golema.
Po přečtení této pověsti napište do sešitu charakteristiku rabiho Löwa. Jaké měl vlastnosti a co všechno uměl? Zamyslete se nad tím, proč je tento příběh pověst a nemůže jít o pravdivé vyprávění. Odpověď také napište do sešitu.

Druhý text Kočičí hrádek patří mezi pověsti, které se vztahují ke konkrétnímu místu a vysvětlují vznik jeho názvu. Přečtěte si příběh a zjistěte původ názvu "Kočičí hrádek" (nemusíte psát).

Čtvrtek 28. 5.

1) Další druhy číslovek jsou číslovky druhové a násobné.

Číslovky druhové - odpovídají na otázku kolikery? nebo kolikerý? (patery, dvojí), vyjadřují počet druhů nebo párů (dvoje rukavice, troje boty) a počet sad (dvoje pastelky = dvě sady pastelek). Používají se také ve spojení s těmito podstatnými jmény: dvoje kalhoty, čtvery dveře, patery tepláky, několikery brýle, apod. Proč? Jedná se totiž o podstatná jména pomnožná, tedy ta, která mají pouze tvar množného čísla. I když jimi označíme jeden předmět, použijeme druhovou číslovku (jedny hodiny).
Číslovky násobné - odpovídají na otázku kolikrát? (dvakrát) nebo kolikanásobný? (několikanásobný).

Do sešitu opište text ze žlutých rámečků na str. 105 a 106.

2) Vyplňte tento pracovní list - zatím pouze cvičení 1 a 2. V prvním úkolu podtrhněte v textu všechny číslovky a poté je vypište na řádky pod příslušný druh. Do druhého cvičení doplňujte tečky za číslovky, kam patří.

Úterý a středa 26. - 27. 5.

1) Procvičujte pravopis přídavných jmen v tomto cvičení

2) Minulý týden jsme dělili číslovky na určité a neurčité. Podle významu se číslovky také dělí na základní, řadové, druhové a násobné.
Číslovky základní  jsou proto základní, že prostě vyjadřují počet (pět). Řadové číslovky vyjadřují místo v řadě čili pořadí (pátý). Zápis do sešitu opište z učebnice: základní str. 101, řadové str. 103 - oboje ve žlutých  rámečkách. Pokud řadovou číslovku napíšeme číslicí, musíme za ní napsat tečku. Toto pravidlo také opište ze žlutého rámečku.

3) V tomto cvičení vyhledejte v textu všechny číslovky. Tažením myší je roztřiďte na uvedené druhy. Vše si pak zkontrolujte podle řešení.

4) Psaní tečky za číslovkami procvičte  v učebnici na str. 103 cv. 7a). Text opište přesně podle předlohy, u číslovek rozhodněte, o který druh se jedná, a za řadovými doplňte tečku. Vzor: Sejdeme se po 6. (čti šesté - řadová č.) hodině, protože v 7 (čti v sedm - základní č.) už musíme být na místě.

5) Před online hodinou si přečtěte žlutý rámeček v učebnici na str. 102, kde máte příklady toho, jak píšeme složené číslovkové výrazy. Budete to potřebovat.

Pátek 22. 5.

Literatura

Většina z vás jistě zná knihu Staré pověsti české, ve které známé příběhy z dávných dob převyprávěl spisovatel Alois Jirásek. Připomeňte si některé pověsti v těchto krátkých animovaných videích. Vyberte si z nabídky alespoň dva příběhy, ale můžete samozřejmě i víc.
Přemýšlejte nad tím, co je to vlastně pověst. Je to pravdivý příběh? Nebo je to celé úplně vymyšlené? Odpověď najdete v následujícím textu, který si také opište do sešitu:

Pověst
- literární žánr, který obsahuje pravdivý historický základ (např. doba, místo, osoby), ten je však doplněn o vymyšlené a fantastické prvky.
Alois Jirásek: Staré pověsti české (O Čechovi, ...) - do závorky doplňte další názvy pověstí z Jiráskovy knihy, které znáte nebo které jste si pustili ve videu.

Příští týden se k pověstem vrátíme a nějakou si přečteme.

Čtvrtek 21. 5.

1) Vyplněný pracovní list na druhy zájmen zkontrolujte se svým řešením.

2) Ve výukovém videu jste minule viděli základní přehled toho, co máme vědět o číslovkách. Dnes si připomeneme dělení na číslovky určité a neurčité.
Určité vyjadřují číselný význam (počet, pořadí apod.) přesně - např. pět, druhý, devatero, šestkrát
Neurčité vyjadřují číselný význam nepřesně, přibližně - např. málo, několikátý, několikero, mnohokrát

Do sešitu opište z učebnice ze str. 101 obsah prvního žlutého rámečku pod nadpisem Číslovky.

3) V textu tohoto cvičení hledejte číslovky. Každou číslovku myší přetáhněte dolů k určitým nebo neurčitým číslovkám. Až budete mít hotovo, klikněte na řešení a porovnejte.

4) Číslovky jsou někdy základem pro tvoření jiných slovních druhů, třeba podstatných nebo přídavných jmen. Např. "čtyři" je číslovka, ale "čtyřka" je podstatné jméno. Podívejte se na další příklady těchto jiných slovních druhů, které v něčem připomínají číslovky. V tomto cvičení vyberte z nabízených slov ta, která nepatří mezi číslovky, a roztřiďte je na podstatná jména, přídavná jména a zájmena. Opět si zkontrolujte podle řešení.

Úterý a středa 19. - 20. 5.

1) Na online hodinu v tomto týdnu si promyslete správné odpovědi na otázky v tomto testu na zájmena. Během schůzky si projdeme také jedno pravopisné cvičení.

2) Otevřete si pracovní list. Přečtěte si text Oheň. Poznáte, z které knihy je tento úryvek? Najděte všechna zájmena a roztřiďte je do všech sedmi druhů.

3) Podívejte se na výukové video, které vás seznámí s číslovkami.

Čtvrtek a pátek 14. - 15. 5.

Sloh

1) Popis děje

Popisovat můžeme i děj a není to totéž jako vypravování, i když oba slohové útvary se věnují nějakému ději. Jaký je rozdíl mezi dějovým popisem a vypravováním si přečtěte v učebnici na str. 156 (žlutý rámeček). Text v rámečku opište do sešitu.
Přečtěte si text na str. 155 - 156 Prahou krok za krokem. Zamyslete se nad tím, proč se jedná o popis děje a ne o vypravování.
Vypracujte toto slohové cvičení. Z dvojic slovních spojení vytvořte souvětí o dvou větách, které spojíte některou z nabízených spojek. Využijte všechny spojovací výrazy z nabídky. Pokud v některém vyjádření chybí sloveso (např. "tupá rána"), musíte nějaké vhodné doplnit, aby vznikla věta.

2) Popis pracovního postupu

Nejčastějším druhem dějového popisu je popis pracovního postupu. O co se jedná, si najděte v rámečku v učebnici na str. 158 a opište do sešitu. Ze str. 157 - 158 si přečtěte popis výroby pohyblivého hada. Všimněte si, že jednotlivé činnosti jsou zachyceny v přesné časové posloupnosti. Věty nelze libovolně přehazovat. Vyhledejte v textu slovesné tvary a určete u nich osobu, číslo a čas. Jistě jste zjistili, že slovesa, která poskytují návod, co máme udělat, jsou ve stále stejném tvaru, v tomto případě v 1. osobě mn. čísla budoucího času (vystřihneme, pomalujeme, vyzdobíme ...).
Otevřete si tento pracovní list. Podle obrázků napište přesný návod na přípravu rýže. Dodržte přesnou časovou posloupnost. Dbejte na použití výstižných sloves, zvolte si, v jakém tvaru budou, a ten neměňte.

Úterý a středa 12. - 13. 5.
 
1) Opět začneme tréninkem pravopisu - doplňujte i/y do tohoto cvičení.
2) Posledními dvěma druhy zájmen jsou neurčitá a záporná.
 
Zapište do sešitu:
 
Zájmena neurčitá
- zastupují osoby, zvířata, věci, ale pouze obecně, neurčitě
- jsou utvořena přidáním typických předpon nebo přípon k zájmenům tázacím:
  • předpona ně-: někdo, něco, některý, nějaký, něčí
  • předpona lec-: leckdo, lecco, leckterý, lecjaký, lecčí
  • předpona leda-: ledakdo, ledaco ...
  • přípona -si: kdosi, cosi, jakýsi, kterýsi, čísi
  • přípona -koli: kdokoli, cokoli ...
    K zájmenům neurčitým řadíme i zájmeno každý všechen (všechno, všichni ...)

Zájmena záporná
- popírají existenci nějaké osoby, zvířete, věci
- až na jedno začínají předponou ni-: nikdo, nic, nijaký, ničí
- patří sem i zájmeno žádný

3) Otevřete tento soubor
Strana 1 - Zkontrolujte, jestli jste minule správně roztřídili první tři druhy zájmen.
Strana 2 - Stejným způsobem rozdělte další zájmena na vztažná, neurčitá a záporná.
Strana 3 - Přemýšlejte, jaký je rozdíl mezi zájmeny "jejich" a "jejích" a promyslete, kam které do textu patří.
Cvičení na stranách 2 a 3 nemusíte psát, společně je vyřešíme během videoschůzky tento týden. Pouze ten, kdo se online hodiny nezúčastní, napíše a pošle řešení na můj mail.

Čtvrtek 7. 5.

 Literatura
 
Dnes ještě zůstaneme u tématu bajek. Otevřete si tyto texty. Z první strany si přečtěte bajku a zamyslete se, jaké lidské chování a vlastnosti znázorňuje. Jaké poučení z ní vyplývá?
Druhá strana obsahuje pracovní list s textem veršované bajky Včela a mouchy. Na vytečkovaná místa v bajce doplňte slova, která máte nad textem v nabídce. Splňte i všechny ostatní úkoly, odpovědi napište.
Řešení úkolů k oběma bajkám si připravte na dnešní videoschůzku. Pokud se jí nemůžete zúčastnit, pak úkoly vyfoťte a pošlete na můj mail.
 
Úterý a středa 5. - 6. 5.
 
1) Otevřete si pravopisné cvičení, do kterého doplňujte i/y. Pokud nemáte možnost vytisknout, přepište do sešitu.
2) Zopakujte si první tři druhy zájmen v tomto cvičení. Do tří skupin rozřaďte zájmena pod tabulkou. Pokud nejsou v prvním pádě, je potřeba si tvar 1. pádu říct. Např. "jemu" - 1. pád "on" - zájmeno osobní.
3) Dalšími druhy zájmen jsou tázací vztažná
Zájmena tázací používáme v tázacích větách: Kdo půjde se mnou? Který den je svátek?
Zájmena vztažná obsahují stejná slova jako tázací zájmena, ale používají se jinak, a to v souvětích, kde k sobě připojují jednotlivé věty: Nevím, kdo to udělal. Přišel mi balík, na který už dlouho čekám.
Vztažná zájmena obsahují navíc zájmeno jenž - má stejný význam jako vztažné zájmeno který. Např.: Přinesl sešit, jenž ležel na stole (= který ležel na stole) - tvar pro rod mužský. Přinesl knihu, jež ležela na stole (= která ležela na stole) - tvar pro rod ženský. Přinesl pero, jež leželo na stole (= které leželo na stole) - tvar pro rod střední. V 1. pádě je tvar rodu ženského a středního stejný - jež
Zápis do sešitu
Z učebnice na str. 88 opište text v žlutých rámečcích - zájmena tázací a vztažná.
4) Učebnice str. 88 cv. 5a) - ústně: Všechny věty jsou tázací a jen některé obsahují tázací zájmena. Najděte je. Nápověda: První věta obsahuje zájmena: "tvoje" - přivlastňovací, "v tom" - ukazovací. Neobsahuje žádné zájmeno tázací, přestože se jedná o tázací větu.
Str. 88 cv. 6 - místo pomlček do souvětí doplňte vhodné vztažné zájmeno. Zájmena je třeba skloňovat podle potřeby. Vzor: Vůbec nechápu, čemu se divíš. Celý text napište.
 
Čtvrtek 30. 4.
 
Literatura
 
1) Otevřete si tuto prezentaci. Na prvních třech stranách si přečtěte tři texty. Co mají společného? Jakou formou jsou napsané? Co jimi chtěli autoři sdělit?
Všechny tři texty vypravují příběh o zvířatech, která mluví a mají lidské vlastnosti.
První text má formu prózy (souvislý text ve větách), zbylé dva patří k poezii, jsou psané ve verších.
Příběhy předvádějí různé lidské vlastnosti a způsoby chování, ze kterých vyplývá nějaké mravní poučení pro život.
Jistě už tušíte, že literární žánr této charakteristiky se nazývá bajka.
2) Ze strany 4 opište text do sešitu. Najdete v něm i jména tří nejslavnějších bajkařů všech dob, jejichž bajky jsou v různých úpravách oblíbené dodnes.
3) Vraťte se k bajce na str. 3 Labuť, štika a rak a do sešitu svými slovy napište, jaké poučení skrývá.
 
Úterý a středa 28. a 29. 4.
 
1) Zopakujte si pravopis bě/bje, vě/vje v této doplňovačce. Opište, nebo text vytiskněte a doplňte. Výsledek zkontrolujte kliknutím na "Řešení".
2) Minulý týden jsme vypisovali zájmena přivlastňovací a ukazovací. Připomeňte si, která k nim patří. Zájmena přivlastňovací procvičte v cvičení 2 v učebnici na str. 87. Místo teček doplňujte přivlastňovací zájmeno, které bude navazovat na osobu z předchozí věty - stačí ústně. Postupujte podle uvedeného vzoru.
3) Tvary zájmen TEN, NÁŠ, VÁŠ:
V učebnici na str. 93 si prohlédněte, jak se v jednotném čísle skloňují zájmena TEN a NÁŠ (VÁŠ se skloňuje stejně jako NÁŠ). V ženském rodě se u zájmena NÁŠ vyskytuje koncovka -i (krátce) nebo -í (dlouze). Pomůcka pro správné určení je stejná, jakou jsme použili minule při skloňování zájmena ONA. Pokud je dlouhá samohláska u ukazovacího zájmena TA, pak je dlouze i NAŠÍ - tedy TÉ (TOU) NAŠÍ. Je-li krátce TU, pak následuje NAŠI. 
Procvičte v cv. 1 na str. 94. Místo pomlček do vět doplňte vždy obě zájmena (TEN a NÁŠ) ve správném tvaru. Opět stačí říkat ústně.
Vzor: Máme po babičce starou chalupu v Beskydách a přímo před TOU NAŠÍ chalupou teče horský potok.
4) Tvary zájmen MŮJ, TVŮJ, SVŮJ
Skloňování těchto přivlastňovacích zájmen (všechna tři se skloňují stejně) najdete v učebnici na str. 98. V některých pádech hlavně ženského rodu a v množném čísle jsou dva tvary, krátký (např. MÁ) a dlouhý např. MOJE). Koncovky krátkých tvarů jsou stejné jako koncovky přídavných jmen vzoru MLADÝ. Podle tohoto vzoru tedy odůvodňujeme i pravopis: MÝM bratrům jako MLADÝM bratrům, MÍ bratři jako MLADÍ bratři apod. Totéž platí pro zájmena TVŮJ a SVŮJ.
Tvary a pravopis těchto zájmen procvičte zde. Zájmena v závorkách převeďte do správných tvarů, zároveň doplňujte vynechané koncovky podstatných jmen. Cvičení napište. Správnost zkontrolujte přetažením lupy na vynechaná šedá místa.
 
Čtvrtek a pátek 23. 4. - 24. 4.
 
Sloh
 
1) Otevřete si toto cvičení. V textu vyhledejte všechna nespisovná nebo hovorová slova a místo nich uveďte spisovnou variantu.
2) Minule jste zjistili, jak by měl vypadat popis bytu. Měli jste se zamyslet nad uspořádáním textu Náš byt. V úvodním odstavci je byt stručně představen - kde se nachází a z čeho se skládá. Závěrečný odstavec přináší zhodnocení. Odstavce jsou rozděleny podle jednotlivých místností bytu. Popisné informace jsou seřazeny tak, jak se bytem běžně prochází od vchodových dveří dál.
Přečtěte si text Můj pokoj (po rozkliknutí na str. 131). Všimněte si opět podobného uspořádání textu - úvodní a závěrečný odstavec, logický postup z jedné strany pokoje na druhou. Vaším úkolem je napsat popis vašeho pokoje nebo celého bytu (co je pro vás lepší). Začněte nadpisem, čleňte text na odstavce. Postupujte uspořádaně a logicky. Nezapomeňte na úvodní a závěrečný odstavec. Přemýšlejte nad větami, pište spisovně a neopakujte stejná slova. Hotovou práci posílejte na známou adresu tycova@santoska.cz, a to do 30. dubna.
 
 
Úterý a středa 21. - 22. 4.
 
1) Jak jste si poradili s pravopisem přídavných jmen v doplňovačce z minulého týdne zjistíte v tomto řešení. I tento týden procvičujte pravopis, vyberte si některou z těchto doplňovaček
2) Z osobních zájmen se dnes budeme věnovat skloňování zájmena ONA. V učebnici na str. 95 si v tabulce prohlédněte, jak vypadají tvary ve všech pádech jedn. čísla. Vidíme, že 6. pád jako jediný začíná písmenem "n". Je to proto, že s tímto pádem se vždy pojí předložka (o, na, v) a po předložce se vždy počáteční písmeno "j" změní na "n". Platí to i pro ostatní pády. Např. ve 3. pádě otázce komu? čemu? odpovídá tvar "jí", doplníme-li předložku - ke komu? čemu? změní se tvar na "k ní".
Když porovnáme všechny tvary zájmena ONA, zjistíme, že se liší délkou samohlásky: ve 2., 3., 6. a 7. pádě je dlouhá (), ve 4. pádě krátká (ji). Pro správné použití máme rychlou pomůcku v podobě ukazovacího zájmena TA (můžeme spojit s podst. jménem - TA ŽENA). Do věty "Znám ___ velmi dobře." chceme doplnit správný tvar zájmena ONA. Řekneme si "Znám tu ženu velmi dobře." Ukazovací zájmeno TU je krátké, tedy i tvar JI bude krátký - "Znám ji velmi dobře." Obdobně ve větě "Půjdu k ní zítra." je dlouhý tvar K NÍ jako k té ženě. Ukazovací zájmeno v 7. pádě TOU ŽENOU považujeme za dlouhé.
Tvary zájmena ONA natrénujte v tomto cvičení.
Dále ústně udělejte z učebnice na str. 96 - 97 cv. 6. Podstatné jméno, které se vždy ve druhé větě textu opakuje, nahraďte osobním zájmenem. Kromě zájmena ONA musíte použít i tvary zájmen ON nebo ONO. 
Vzor: Protože Marek umí dobře hrát na kytaru, měl by kytaru vzít na výlet s sebou. - ...hrát na kytaru, měl by ji vzít na výlet s sebou.
3) V tomto cvičení  si zopakujte pravopis i/y u osobních zájmen. Rozlišujte: mi (jako mně - 3. pád zájmena JÁ) x my (my všichni - vyjmenované slovo).
4) Zápis do sešitu:
Zájmena přivlastňovací
- přivlastňují jednotlivým osobám: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj (zvratné) 
Zájmena ukazovací
- ukazujeme jimi na podstatná jména: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám
 
Pátek 17. 4.
 
Sloh - Popis místa
 
1) Přečtěte si popis Náš byt. Při popisu je důležité uspořádání textu (o tom jsme mluvili už v souvislosti s popisem předmětu). Jaký logický postup uspořádání textu je zvolen v tomto popisu bytu? Jaký je obsah prvního a posledního odstavce? (Pozor - poslední odstavec najdete samostatně na 3. straně). Čím se od sebe obsahově liší ostatní odstavce (podle jakého klíče je autor rozdělil)?
Zkuste si na tyto otázky odpovědět sami, budete to potřebovat při dalším slohu.
2) Teď k textu vytvořte osnovu. Připomínám, že osnovu píšeme v bodech, které číslujeme. Každý bod patří jednomu odstavci. Ke každému bodu píšeme krátce heslovitě obsah daného odstavce. Osnovu napište do sešitu.
3) V posledním úkolu si procvičíte slovní zásobu. Při popisu se vždy snažíme vyvarovat častého použití slovesa BÝT a proto hledáme jiné formulace a výstižnější slovesa. V tomto slohovém cvičení nahraďte v každé větě tvar slovesa BÝT (tedy "je", "jsou") jiným slovesem. Neměňte slovesný čas ani význam věty. Někdy je třeba upravit celou větu.
 
Čtvrtek 16. 4.
 
Literatura
 
Ještě jednou budeme pracovat s básnickým textem. Pamatujete si, co jsou to rýmy, personifikace, poetismy? Pokud ne, zopakujte si z minulé hodiny. Přečtěte si báseň od Antonína Sovy Červnové noci. Z textu básně vypište do sešitu příklady na: rýmy, poetismy, personifikace a přeházený pořádek slov.
To je vše. Jistě vám to moc času nezabralo, takže si teď můžete vzít knížku a něco hezkého si přečíst.
 
Úterý a středa 14. - 15. 4.
 
1) Otevřete si tato pravopisná cvičení. Na první stránce máte ke zkontrolování doplňovačku Velikonoce, kterou jste psali minulý týden. Na druhé straně doplňte do vět i/y a procvičte si hlavně koncovky přídavných jmen. 
 
2) Zájmena
Pokračujeme v pořadí třetím slovním druhem. Zájmena zastupují podstatná a přídavná jména (ve větě je tedy používáme za - jména). Neboli místo: Katka si půjčila sestřin kabát. můžeme dosadit: Ona si půjčila její kabát. 
Zájmena mají různou funkci, proto je třídíme do sedmi druhů.
 
Zápis do sešitu:
Z učebnice ze str. 85 opište význam zájmen z prvního žlutého rámečku. Dále sepište všechny druhy zájmen od osobních po záporné (na stejné stránce v pravém horním rohu).
 
3) Pokud zájmena zastupují osoby, říkáme jim zájmena osobní. Přečtěte si ze str. 85 druhý žlutý rámeček a do sešitu zapište:
Zájmena osobní: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratná se, si
 
4) Zájmena osobní je snadné si zapamatovat, pokud jsou v prvním pádě. Obtížnější je poznat jejich další tvary, protože při skloňování bývají často velmi odlišné. Prohlédněte si toto skloňování zájmen osobních.
Vidíte, že v některých pádech existuje vedle sebe více správných tvarů (např. mě - mne). Zajímavé je zvratné zájmeno SE. Tento tvar totiž není v 1. pádě, ale ve 4. pádě (učešu SE - jako učešu koho). Když se podíváte do tabulky, zjistíte, že 1. pád vůbec není. Je to jediné zájmeno, které nemá 1. pád. Zvratné zájmeno SI je vlastně stejné zájmeno, jen ve 3. pádě.
 
S pomocí tabulky vyhledejte k těmto tvarům zájmen jejich 1. pád (napište do sešitu):
nám, jich, tebou, o mně, ji, jeho
 
5) Při skloňování zájmena JÁ narazíme na dva tvary, které se stejně vyslovují, ale jinak píší: MĚ - MNĚ.  Připomeňte si pravidlo, kterým pravopis odůvodňujeme:
2. a 4. pád - MĚ (Můžeme dosadit TEBE) - např. Zdraví mě (tebe). Místo MĚ můžeme použít i MNE.
3. a 6. pád - MNĚ (Můžeme dosadit TOBĚ) - např. Přijď ke mně (tobě).
Vyzkoušejte v tomto cvičení.
 
Středa 8. 4.
 
1) Doplňte chybějící písmena do pravopisného cvičení Velikonoce
 
2) Vyzkoušejte si, jak dobře zvládáte přídavná jména. Otevřete si tento test  a vyřešte všech 12 úkolů. U každého vybírejte z nabízených možností jednu správnou odpověď. Na konci proveďte vyhodnocení a projděte znovu své odpovědi, zaměřte pozornost na případné chyby.
 
I když Velikonoce nebudou probíhat úplně tradičně, přeji vám, abyste si je užili. Udržujte se v psychické i fyzické pohodě, choďte ven, sportujte, přečtěte si hezkou knížku. A hlavně - buďte stále zdraví!
 
Úterý 7. 4.
 
1) Minule jsme trénovali stupňování přídavných jmen. Dnes v tom budeme pokračovat, nejdřív ale uděláme zápis do sešitu:
 
Stupňování přídavných jmen
 
- má tři stupně - první, druhý a třetí
 
1. stupeň - základní tvar (veselý)
2. stupeň - tvoříme z prvního stupně příponami -ejší, -ější, -ší, nebo -í (veselejší)
3. stupeň - tvoříme přidáním předpony nej- k tvaru druhého stupně (nejveselejší)
 
2) Ústně říkejte věty v cv. 5b) na str. 82, stupňujte přídavná jména v závorkách.
 
3) Při stupňování někdy narazíme na nutnost odůvodnit pravopis slabiky -mě-/-mně- (např. známý - znájší - nejznájší). O tom, jestli slabika obsahuje nebo neobsahuje písmeno -n-, rozhoduje tvar 1. stupně: Pokud přídavné jméno v 1. stupni končí na -mý (bez -n-), jsou bez -n- i slabiky -mě- ve 2. a 3. stupni. Pokud 1. stupeň končí na -mný (obsahuje -n-), pak ve 2. i 3. stupni píšeme -mně- (skromný - skromnější - nejskromnější). Procvičte písemně v cv. 12a) na str. 83 - 84.
 
Pátek 3. 4.
 
Literatura
 
Projděte si zápis z minulého týdne a zopakujte, co je to verš, sloka, rým, rytmus, poetismy. Otevřete si znovu báseň Podzim. Podíváme se na další jazykové vyjadřovací prostředky, které jsou pro poezii typické.
 
1) Podívejte se do textu básně a najděte přirovnání. Pro ty, kteří zapomněli: To je taková formulace, která porovnává dva podobné jevy pomocí slov jako nebo jak.
Jestli jste našli verš "a lije jako z putny", tak jste trefili do černého. Asi víte, co toto přirovnání znamená, ale možná nevíte, co je to "putna". Slovo putna označuje dřevěnou nádobu s uchy určenou hlavně na vodu.
 
2) Zamyslete se, čím je zvláštní spojení "Jak je ta vesna děsná - jezevce budí ze sna". Vesna už víme, že je jaro. Ve spojení "vesna budí jezevce" v nás použití slovesa "budí" vyvolává představu, že vesna je nějaká živá bytost, která někoho budí. Jaro ve skutečnosti není živá bytost, jen ho tímto neobvyklým spojením oživotňujeme, děláme z něj živou osobu. Tomuto jazykovému prostředku říkáme personifikace.
Vyhledejte v textu další příklady personifikace.
 
3) Přečtěte si třetí verš básně: "rve vítr listí z akátů". Představte si, že byste z něj chtěli vytvořit obyčejnou větu za použití stejných slov. Co byste změnili? Nejspíš byste prohodili první dvě slova a věta by zněla: Vítr rve listí z akátů. V poezii se totiž používá přeházený pořádek slov, neboli slova se řadí jinak, než jak jsme zvyklí v běžné řeči.
 
Pojďme si zapsat do sešitu:
 
Vyjadřovací prostředky poezie
 
Přirovnání - např. lije jako z putny
Personifikace (od slova persona = osoba) - oživotnění, neživým věcem přisoudíme vlastnosti a chování živých osob. Např. vítr rve listí, vesna budí jezevce, otvírá hrdla ...
Přeházený pořádek slov - např. rve vítr listí z akátů
  
4) Vymyslete několik rýmů na téma jaro. Stačí dvojice slov (např. pupeny - kameny). Můžete zkusit napsat celou báseň a chcete-li, poslat mi ji na mail.
 
Čtvrtek 2. 4.
 
1) Pokračujte v procvičování pravopisu přídavných jmen. Tentokrát napište cvičení 8b) ze str. 79. Zde už máte namíchané všechny druhy přídavných jmen, takže se maximálně soustřeďte a dodržujte správný postup při odůvodňování.
 
2) Stupňování přídavných jmen 
 
 
Přečtěte si, jakým způsobem tvoříme tři stupně přídavných jmen při takzvaném stupňování (zesilování významu příd. jména).
Podívejte se také na příklady přídavných jmen, která se stupňují nepravidelně (2. a 3. stupeň tvoří od jiného slovního základu).
Na stránce dole vyzkoušejte cvičení - k zadaným příd. jménům pište 2. a 3. stupeň, po vyplnění klikněte na Vyhodnotit a hned budete vědět, jak vám to jde. 
Je-li všechno jasné, tak hurá na cvičení v učebnici - na str. 82 přečtěte cv. 5a) (opravdu stačí přečíst, netřeba psát). Přídavná jména v závorkách říkejte ve stupni, který je označený příslušnou číslicí.
 
Středa 1. 4.

Dnes se podíváme na rozdíl v těchto dvou větách​:
      a) Půjčil jsem Petrovi sešit.
      b) Petrovi rodiče přišli do školy.​
V obou větách se vyskytuje stejné slovo Petrovi.​ Je to ale opravdu stejné slovo?
V první větě se na slovo Petrovi zeptáme: ​Komu jsem půjčil sešit? - odpovíme: Petrovi. Na toto slovo si můžeme také ukázat - tomu Petrovi. Jedná se tedy o podstatné jméno ve 3. pádě.
Ve druhé větě se zeptáme: ​Čí rodiče přišli do školy? - odpovíme: Petrovi rodiče. Je to přídavné jméno přivlastňovací.
Z toho vyplývá, že někdy přivlastňovací přídavná jména můžou na první pohled vypadat jako podstatná jména. Liší se od sebe významem a tím, jak se na ně zeptáme.​

Odlišné bude také odůvodňování pravopisu:
a) U podstatného jména ve 3. a také v 6. pádě (Petrovi - o Petrovi) je koncovka -ovi, která je vždy měkká. ​
b) U přídavného jména přivlastňovacího dosazujeme vzor matčin - Petrovi rodiče jako matčini rodiče.​

Teď zkuste totéž vy:
Z učebnice na str. 78 opište cvičení 4a)​. Rozlišujte podstatná a přídavná jména a odůvodňujte.
Vzor: Poslal jsem Pavlovi esemesku​. - Komu jsem poslal esemesku? Pavlovi - 3. pád podst. jména, koncovka -ovi
          Pavlovy esemesky mě pobavily. - Čí esemesky mě pobavily? Pavlovy jako matčiny esemesky - koncovka -y​
 
Úterý 31. 3.

Dnes budeme ​trénovat pravopis. Připomeňte si, jak odůvodňujeme koncovky přídavných jmen.
Najděte si v učebnici na str. 75 cv. 5a). Věty opište do sešitu a doplňte í/ý.

Pro další procvičování pravopisu využijte tento odkaz:

http://cestina.diktaty.cz/?fbclid=IwAR3mXLZtj7MozHruERRsdtSqmPv4aZFZtR9byDe8isHvcf1pGyx1GtvAmv8


Když kliknete na Psaní i/y v koncovkách, můžete vybrat přídavná jména a poté některé z nabízených cvičení. Až doplníte koncovky, kdo bude chtít, může svůj výsledek poslat na můj mail
Je možné si vybrat k procvičení i jiné pravopisné jevy nebo vyzkoušet pravopisná cvičení podle ročníku.
Hodně zdaru!​
 
Pátek 27. 3.
 
Dnes se budeme zabývat literaturou. Nezapomeňte číst knihy a aspoň jednu zpracujte do čtenářského deníku. Jak to má vypadat víte, pokyny spolu se seznamem doporučené literatury najdete na stránkách vaší třídy, pokud je nemáte u sebe. Zápis ve čtenářském deníku mi pošlete mailem do 15. dubna.
 
V příloze najdete text básně Podzim. Pozorně si ji přečtěte. Všechny následující úkoly se vztahují k tomuto textu.
 
1) Podle uspořádání textu vidíme na první pohled, že se jedná o báseň. Proč? Co je to sloka a verš?
2) Najděte v básni rýmy (slova, která se rýmují) - např. smutný - přeukrutný, skřivanů - divanů ... hledejte další.
3) Zjistěte počet slabik ve verších (řádcích), které se spolu rýmují, např. první a druhý verš básně. Co jste zjistili?
4) Báseň obsahuje některá neobvyklá slova, která běžně nepoužíváme. Vyhledejte je a zkuste přijít na to, co znamenají.
 
Až ústně odpovíte na všechny čtyři úkoly, udělejte zápis do sešitu (najdete v něm i některé odpovědi na zadané úkoly):
 
Poezie
- druh literatury, básně
Verš - jeden řádek básně
Sloka - jeden "odstavec" složený z několika veršů, od ostatních slok oddělený mezerou
Rým - zvuková shoda slov na konci veršů: smutný - přeukrutný, skřivanů - divanů 
        Aby vznikl rým, je třeba shody alespoň dvou, lépe tří a více hlásek.
Rytmus - pravidelný počet slabik ve verších (verše, které se rýmují, mají stejný počet slabik)
Poetismy (básnická slova) - neobvyklá slova typická pro poezii, např.: vesna (jaro), jeseň (podzim), divan (pohovka)
 
Čtvrtek 26. 3.
 
Podle přílohy zkontrolujte vaše řešení pravopisu přídavných jmen. Všechny případné chyby opravte.
 
Pravopis příd. jmen přivlastňovacích
 
1) Znovu se podíváme do učebnice na str. 76 - 77 na tabulku skloňování vzorů otcův a matčin. Vidíme měkkou koncovku -i ve dvou tvarech: v 1. pádě a 5. pádě rodu M životného v množném čísle (otcovi bratři). Toto pravidlo už známe - stejné je to totiž u přídavných jmen vzoru mladý. Všude jinde jsou -y v koncovkách tvrdá. Stejně jako u tvrdých příd. jmen dosazujeme vzor mladý místo původního příd. jména, abychom slyšeli měkkou nebo tvrdou slabiku, tady nám pomůže vzor matčin. Už víme, že oba vzory mají stejné koncovky, takže místo všech přídavných jmen přivlastňovacích můžeme dosazovat vzor matčin.
Např.: Přišli k nám strýčkovpřátelé. - koncovka -i jako matčinpřátelé
          Běželi jsme naproti Láďovým bratrům. - koncovka -ým jako matčiným bratrům
S pomocí této tabulky vyřešte a napište cv. 3b) na str. 78. Místo teček doplňujte do vět dvě přídavná jména přivlastňovací - sousedův Klářin.
Vzor: V sousedově (Klářině) pokoji svítila lampa. 
Dejte pozor na pravopis tam, kde se v koncovce objeví -i nebo -y/-ý. Odůvodňujte pomocí vzoru matčin nebo určením pádu, rodu a čísla. Pouze v 1. a 5. pádě mn. č. rodu M živ. je měkké -i!
 
2) Pojďme se ještě podívat na to, kdy se u přídavných jmen píše na začátku slova velké písmeno.
Pokud od vlastního podst. jména (jména osoby nebo zvířete) utvoříme příd. jm. přivlastňovací, píšeme velké písmeno.
Např.: Eva - Evino přání, Alík - Alíkův obojek
Pokud od vlastního podst. jména utvoříme příd. jméno tvrdé nebo měkké, píšeme písmeno malé.
Např.: Slovensko - slovenské hory, Švédsko - švédští hokejisté
Vypracujte písemně cv. 5b) ze str. 70. Od podstatných jmen v závorkách utvořte příd. jména (přivlastňovací nebo tvrdá), celé spojení napište a dbejte na správné psaní velkých nebo malých písmen.
 
Úterý - středa 24. - 25. 3.
 
1) V první příloze najdete správné řešení cvičení na podstatná jména. Porovnejte se svým řešením a případné chyby si opravte.
 
2) Druhá příloha obsahuje cvičení na pravopis přídavných jmen. V prvním úkolu doplňujte koncovky přídavných jmen, ve druhém zkuste odhalit všechny chyby v koncovkách přídavných jmen. Počet chyb napište na konec.
 
3) 
Zápis do sešitu:
 
Přídavná jména přivlastňovací
 
- Odpovídají na otázku čí? (např. čí kabelka? - mámina, čí kolo? - Jirkovo)
- Tvoří se od podstatných jmen označujících osoby (nebo od vlastních jmen zvířat), a to dvěma způsoby:
   a) od podst. jmen rodu mužského pomocí přípon -ův (otcův - rod M), -ova (otcova - rod Ž), -ovo (otcovo - rod S)
   b) od podst. jmen rodu ženského pomocí přípon -in (matčin - rod M), -ina (matčina - rod Ž), -ino (matčino - rod S)
 
4) Ústně: 
Zkuste od následujících podst. jmen tvořit přivlastňovací přídavná jména.
Vzor: (soused) kočka - sousedova kočka, (Eva) kotě - Evino kotě
Teď vy:
(Milan) dítě, (Karel) spolužák, (teta) koláč, (strýček) zahrada, (Alenka) postýlka, (myslivec) pes, (Smetana) opera, (přítel) rady
 
5) V učebnici na str. 76 - 77 si prohlédněte tabulku skloňování dvou vzorů příd. jm. přivlastňovacích - otcův a matčin. Sledujte červeně vyznačené koncovky ve všech pádech čísla jednotného i množného. Všimněte si, že ve stejném tvaru (v jednom řádku vedle sebe) mají oba vzory vždy stejnou koncovku! Vzory jsou tedy dva, ale neliší se koncovkami, pouze příponami, kterými jsou utvořené. Tato skutečnost nám pomůže při odůvodňování pravopisu. Ale o tom až příště...
 
Pátek 20. 3.
 
Sloh - popis předmětu

1)
Připomeňte si, jak vypadá popis z hlediska obsahu a uspořádání textu.
Naposledy jsme si říkali, že k nejdůležitějším slovům v popisu patří podstatná jména, která pojmenovávají části předmětu, a přídavná jména, která vyjadřují jejich vlastnosti.
Vypracujte do sešitu následující úkol:
Rozhlédněte se kolem sebe a pojmenujte deset věcí, které vidíte , pomocí deseti různých podstatných jmen.
Ke každému podstatnému jménu připište tři přídavná jména, která vyjádři vlastnosti těchto věcí - velikost, tvar, barvu, materiál apod.
Např.: stůl - široký, kulatý, hnědý, dřevěný, jídelní

2)
Úkol na následující dva týdny:

Napište slohovou práci na téma Moje oblíbená hračka (popis předmětu).
Vyberte si vaši oblíbenou hračku z dětství, kterou máte doma. Zvolte si takovou, která se vám bude dobře popisovat (ne moc jednoduchou, aby bylo o čem psát).
Začněte nadpisem - mělo by z něj být jasné, co popisujete.
Vytvořte popis v rozsahu nejméně čtyř odstavců, kde první odstavec bude úvod - představení hračky, a poslední odstavec závěr - hodnocení.
Nezapomeňte, že popis musí být logicky uspořádaný, postupujeme od celku k detailům, odshora dolů, zvenku dovnitř.
Dávejte pozor na opakování stejných slov - hlavně se vyhýbejte slovesům mít a být.

Hotovou slohovou práci pošlete na mail tycova@santoska.cz do 5. dubna.

Pracujte samostatně, promýšlejte předem slova a věty. Text si po sobě vždy přečtěte, odstraňte chyby (i pravopisné). Pokud se budete snažit, a přesto výsledek nebude dokonalý, nevadí. Důležitější než hotové dílo je vaše snaha!

Těším se na vaše práce!
 
Středa - čtvrtek 18. - 19. 3.
 
1)
Pravopis příd. jmen tvrdých a měkkých

V učebnici na str. 71 si prohlédněte tabulku skloňování přídavných jmen tvrdých vzoru MLADÝ. 
Červeně vyznačené jsou koncovky. Většinou v nich píšeme tvrdé -ý. Měkké -í se píše pouze ve dvou případech: v 1. pádě a v 5. pádě množného čísla rodu M životného (mladí muži).
Všimněte si tvaru 7. pádu mn. č., kde je v koncovce -ými první -ý tvrdé, ale na konci vždy měkké -i.

Zápis do sešitu: učebnice str. 72 - text v žlutém rámečku.

Písemně vypracujte ze str. 72 cv. 5c). Doplňujte koncovky a odůvodňujte pravopis dosazováním vzoru MLADÝ:
např.: zajímav_ film - mladý film - slyšíme tvrdé -ý, doplníme zajímavý film
          hloubav_ žáci - mladí žáci - slyšíme měkké -í, doplníme hloubaví žáci
Pozor! Nezapomeňte, že v množném čísle rodu středního má přídavné jméno koncovku  (mladá děvčata).

Dále se podívejte na str. 74 - tabulku skloňování přídavných jmen měkkých vzoru JARNÍ.
V koncovkách vidíte všude měkké .
Pokud jste minule správně odpověděli na otázku v cvičení 2b) na str. 74, víte, že ke vzoru jarní typicky patří přídavná jména odvozená od názvů zvířat.

Napište cvičení 4 a), b), str. 75. Nejprve zjistěte vzor příd. jména utvořením tvarů všech tří rodů, poté odůvodňujte pravopis. U příd. jmen vzoru MLADÝ nezapomeňte dosazovat - např. známí sportovci jako MLADÍ sportovci.

2)
Tvary příd. jmen v 1. a 5. pádě rodu M životného

Ze str. 73 opište do sešitu text ve žlutém rámečku. Dozvíte se z něj, jak se mění přídavná jména, když z tvaru jednotného čísla vytvoříme množné číslo.
Dochází zde k nám už známému střídání souhlásek.​
Také nezapomínáme na změny přípon -ský, -cký,-čký.
Tvoření tvarů množného čísla si procvičte v cvičení 6 na str. 73 - stačí ústně. Všímejte si, k jakým změnám dochází.
 

Úterý 17. 3.

1) Zápis do sešitu:


Přídavná jména
- vyjadřují vlastnosti podst. jmen (osob, zvířat, jevů)
- ptáme se na ně otázkami jaký? který? (příd. jména tvrdá a měkká) čí? (příd. jména přivlastňovací)

Příd. jména tvrdá – vzor MLADÝ

- v tvarech 1. pádu jedn. čísla mění koncovku:
rod M – ten mladý muž (-ý)
rod Ž – ta mladá žena (-á)
rod S – to mladé děvče (-é)

Příd. jména měkká – vzor JARNÍ
- v tvarech 1. pádu jedn. čísla je všude koncovka -í:
rod M – ten jarní den
rod Ž – ta jarní noc
rod S – to jarní ráno
 
2) Učebnice str. 74 cv. 2a) – u každého přídavného jména vytvořte tvary všech rodů v 1. pádě jedn. čísla a určete, zda je tvrdé nebo měkké.

Např.: známí sportovci – ten známý muž, ta známá žena, to známé dítě – příd. jm. tvrdé
psí spřežení – ten psí muž, ta psí žena, to psí dítě – příd. jm. měkké

Zamyslete se nad úkolem 2b) a odpovězte na něj.
 

Pátek 13. 3.

Literatura - téma Nový zákon

Doporučuji na youtube zhlédnout film Příběh Ježíše Krista pro děti, odkaz zde: https://www.youtube.com/watch?v=DIqjDzSEKQk&t=752s

Do sešitu na literaturu napište okolnosti Ježíšovy smrti - kdy, jak a proč k ní došlo.

Středa 11. 3.

Učebnice str. 61 - tabulka vzorů rodu mužského, ženského a středního - přepsat do školního sešitu mluvnice.
Zopakovat zařazování podst. jmen ke vzorům a pravopis.

Zápis do sešitu:

Pravopis podstatných jmen
Vždy měkké koncovky:
- ovi (rod M živ.)
- ích
- mi, -ami, -emi (7. pád rodu Ž)

Písemně do sešitu:
str. 65 cv. 2a), b)

Dále procvičujte pravopis podstatných jmen na umimeto.org - Umíme česky.

Čtvrtek 12. 3.

1) Otevřete soubor v příloze. Najdete zde procvičování podstatných jmen - můžete vytisknout, doplnit odpovědi a vložit (vlepit) do sešitu. Pokud nemáte možnost tisku,  opište celé do sešitu.
2) Opište do sešitu tento zápis:

Skloňování podstatných jmen

5. pád podst. jmen rodu M:
vzor soudce - 5. pád soudce! (5. p. = 1. p.)
vzor muž - typ otec - 5. pád otče

3) Další zápis opište z učebnice na str. 63, žlutý rámeček dole - podst. jména na -ita, -ista.

4) Písemně cvičení 2b) ze str. 63 a cv. 3 ze str. 64.

5) Procvičujte koncovky podst. jmen, využijte stránky umimeto.org
    Písemně vypracujte cv. 4a) na str. 66.