Úvodní informace o ŠD

Vítejte na stránkách školní družiny

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, rekreace a odpočinku žáků. Práce vychovatelek ŠD není jen vyplňováním volného času dětí, ale i cílená činnost, která rozvíjí klíčové životní kompetence (tj. vědomosti, schopnosti, dovednosti i postoje), osobnost dětí a dává jim dostatek námětů pro samostatné naplňování volného času.

Hlavní vychovatelka školní družiny: Bc. Lucie Kadeřábková (tel. 251001728, e-mail: druzina@santoska.cz)

 

1. Přihlašování žáků do školní družiny

Přihlašování žáků do školní družiny se děje formou standardizovaného zápisního lístku -  přihlášek se základními údaji

 • škola – název, kontakty
 • jméno a příjmení žáka, rodné číslo, trvalé bydliště
 • zdravotní pojišťovna, údaje o zdravotním stavu
 • zákonný zástupce – jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností, telefonické spojení
 • osoby zmocněné zákonnými zástupci k vyzvedávání dítěte ze ŠD - jméno, příjmení, příbuzenský vztah k dítěti, telefonické spojení
 • způsob a čas odchodu žáka z družiny

Datum zahájení a ukončení vzdělávání žáka - viz povinná dokumentace vychovatelky

O přijetí rozhoduje ředitel školy. Přijímání do ŠD je limitováno počtem oddělení, která se naplňují do 30 žáků. 

Kritéria pro přijetí:

 • Dítě, které se vzdělává v prvním ročníku naší školy nebo v naší přípravné třídě;
 • Dítě, které se vzdělává ve druhém ročníku naší školy;
 • Dítě, které se vzdělává ve třetím ročníku naší školy;
 • Dítě, které se vzdělává ve čtvrtém ročníku naší školy, je přijímáno pouze v případě volné kapacity školní družiny

Docházka do ŠD může být na žádost zákonného zástupce ukončena kdykoli. Odhlášení dítěte provádí zákonný zástupce písemně (odhlašovací lístky vydává škola).

 

2. Ustanovení o platbách

Za pobyt dítěte ve ŠD se platí (viz Směrnice o stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání dítěte ve ŠD, vydávaná základní školou pro příslušný školní rok, k dispozici u ředitelky školy).

Platby za ŠD posílejte na číslo účtu : 161443427/0300, do poznámky uveďte jméno a třídu dítěte.
 
Platba za družinu činí každý měsíc 400,-Kč. Platbu je možné zaplatit i pololetně 2.000,-Kč, nebo na celý rok 4.000,-Kč.-
Datum splatnosti je 15. den příslušného měsíce. Jestliže zákonný zástupce neuhradí příslušnou platbu, může být jeho dítě vyloučeno ze ŠD. 

Osvobodit od úplaty může ředitel ZŠ zákonného zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzickou osobu, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže před rozhodným obdobím (na základě školou vydané Žádosti osvobození od úplaty ze zájmového vzdělávání) - viz Směrnice o stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání dítěte ve ŠD, vydávaná zřizovatelem pro příslušný školní rok.

 

3. Provoz školní družiny

ranní družina 6.30 – 7.40 ( v případě půleného vyučování do 8.45 )

odpolední družina : 11.40 – 17.00 

 6.30 - 7.40             do 7.20 hod. příchod do ŠD, převážně spontánní činnost, klidové hry, stolní hry, hračky, činnost dle zájmů
11.40 - 13.15  oběd, osobní hygiena, odpočinková a pravidelná činnost (besedy, četba,vyprávění, tématické rozhovory…)
13.15 - 15.00                                   činnost spontánní – aktivity z oblasti VV, PČ, HV, TV, sportovní a turistická, přírodovědná, příprava na vyučování formou kvizů, soutěží, křížovek apod.      
15.00 - 15.30 osobní hygiena, svačina, úklid osobních věcí, pravidelná činnost, postupný odchod dětí domů – kontrola v  šatnách
15.30 - 17.00  spontánní činnost - stolní hry, postupné uspořádání herního prostoru ve třídě. V 16.00 děti přecházejí do místnosti „ranní družiny“

      

V době vedlejších prázdnin zajišťuje ŠD provoz na základě projeveného zájmu minimálně 10 rodičů na některé ze základních škol Prahy 5. Tento zájem potvrdí rodiče písemně měsíc před prázdninami.

Činnost ŠD probíhá v těchto místnostech:

ranní příchody a odpolední odchody: místnosti ŠD v přízemí školy

průběžná zájmová činnost ŠD: prostory jednotlivých oddělení

 

Pitný režim – ŠD dbá na dodržování pitného režimu – vychovatelky zajišťují během celého provozu samy

Pravidla chování žáků při činnostech ŠD

Žák má právo na: vzdělávání a školské služby podle školského zákona (informace, poradenskou pomoc)

 Povinnosti žáka:

 •  žák dochází řádně do školského zařízení
 •  žák dodržuje Vnitřní řád, předpisy a pokyny školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen (i ústně), plní pokyny pedagogických pracovníků
 •  bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD, za žáka, který byl přítomen ve škole, ale do ŠD se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá

Do ŠD nepatří cenné věci, za jejich ztrátu škola neručí. Úmyslné poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení žák nahradí, eventuelně zákonný zástupce opraví.Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní řád, může být z rozhodnutí ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen.

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci mají právo:

 •  na informace o průběhu vzdělávání jejich dítěte
 •  vyjadřovat se k činnosti ŠD
 •  seznámit se  Vnitřním řádem ŠD

Povinnosti zákonných zástupců:

 •  zákonní zástupci vyplní přesně a pečlivě zápisní lístek
 •  poplatek za ŠD platí včas
 •  dodržují  rozsah docházky a způsob odchodu žáka uvedený na zápisním lístku, odchylky od docházky oznamují písemně
 •  na vyzvání ředitele školy se účastní jednání o chování žáka
 •  informují školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, stejně jako změny údajů pro školní matriku, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte (též rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče – s potvrzením o nabytí právní moci)

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností.Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelky okamžitě nahlásí vedení školy.Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci – ošetří sama, zavolá rodiče, event. zajistí lékařskou pomoc.Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.

 

4. Režim školní družiny

Údaje o režimu jsou obsaženy v pedagogické dokumentaci.

 

5. Podmínky dočasného umisťování žáků do školní družiny

Dočasné umisťování žáků, kteří  do ŠD nechodí,  je možné při dělených hodinách nebo v jiném nutném případě na základě rozhodnutí ředitelky školy.

 

6. Podmínky docházky do školní družiny

Po ranní družině odvádí vychovatelka žáky do tříd.

Žáky nižších ročníků - 1.a 2. ročník  si vyzvedávají po vyučování vychovatelky v kmenových třídách, žáky vyšších ročníků přivádí do ŠD učitel, který vyučoval poslední hodinu.

V době konání zájmových kroužků zodpovídá za děti, účastnící se činností v kroužcích , vedoucí zájmového kroužku, který si osobně vyzvedává jednotlivé žáky přímo v odděleních ŠD, tamtéž je opět po ukončení programu zájmového kroužku osobně přivede a předá vychovatelce.

Ze školní družiny jsou děti předávány zákonným zástupcům nebo propuštěny podle předem písemně závazně dohodnutého způsobu a času (uvedeno v Zápisním lístku). Děti navštěvující kroužky musí mít v zápisním lístku uvedeno, zda po jeho skončení odchází nebo zda se vrací do školní družiny (podle pokynů v zápisním lístku). Mimořádně lze dítě propustit samotné na základě jednorázové písemné žádosti zákonných zástupců (v žádném případě telefonicky), která musí obsahovat jméno dítěte, datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce.

 

Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka ze ŠD do stanovené doby:

 • vychovatelka nejdříve podle možností telefonicky kontaktuje zákonného zástupce, případně další osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD
 • pokud je tento postup bezvýsledný, vychovatelka požádá o pomoc Policii ČR (podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR)

 

Způsob zdůvodňování nepřítomnosti: o nepřítomnosti žáka ve škole informuje vychovatelku třídní učitel na základě omluvy zákonným zástupcem, předem známou nepřítomnost  oznamují zákonní zástupci písemně vychovatelce.

Při opakovaném porušování schváleného řádu může být žák vyloučen ze ŠD.

 

7. Pravidla styku se zákonnými zástupci

Zákonní zástupci mohou navštívit vychovatelku kdykoli po telefonické či osobní dohodě, v případě řešení výchovných problémů žáka se dostaví zákonný zástupce na vyzvání.

Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.