Úvodní informace o žácích naší školy

Naše základní škola sdružuje ve školním roce 2023/2024 22 tříd, čtrnáct na 1. stupni a osm na 2. stupni. První stupeň zahrnuje 1. – 5. třídu, druhý stupeň 6. – 9. třídu. Více informací o třídách naleznete v jednotlivých sekcích tříd. Školu navštěvuje přibližně 500 žáků.

Dětem, kterým byl udělen odklad školní docházky, a kterým to školské poradenské pracoviště doporučilo, je určena přípravná třída. Cílem přípravné třídy je, aby dítě mohlo následně lépe uspět ve vzdělávacím procesu základní školy. Jedná se o děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

 

Jak jde čas na naší škole?

Většina budoucích žáků se s naší školou setká již při navštěvování mateřské školy, popř. přípravné třídy, které jsou naší nedílnou součástí. Ale tím opravdu prvním již téměř "dospěláckým" krokem je pro naše budoucí žáčky zvládnutí všech připravených nástrah při zápisu do první třídy. Každý, kdo se chce stát členem našeho kolektivu žáků, učitelů, vychovatelek a dalších zaměstnanců musí prokázat, že je již na tak velký krok opravdu připraven. To znamená nakreslit obrázek, rozeznat základní tvary, číslice i písmena, popovídat si bez ostychu s paní učitelkou. Je pravdou, že většinou bývají nervóznější rodiče než samotní budoucí prvňáčci. A pak konečně nastane ten slavnostní okamžik, na začátku září tito malí šikulové zasednou do lavic, seznámí se se svými prvními třídními učitelkami (možná někdy v budoucnu i učiteli). V průběhu prvního školního roku se naučí číst, psát, počítat, v tělocviku si vyzkouší základní gymnastické cviky, míčové hry apod. Každý si rychle najde nové kamarády, aby nebyl na tak velké změny ve svém životě sám. Za odměnu si budou odnášet ve svých notýscích a žákovských knížkách obrázky, samolepky, razítka, později i opravdové jedničky. V červnu, na konci prvního školního roku, dostane každý prvňáček své první velké vysvědčení (přiznejme si, pololetní výpis vysvědčení ještě není tím správným zážitkem).

V následujících letech na prvním stupni se budou naši žáci postupně zdokonalovat ve svých znalostech, vědomostech i dovednostech. Budou se podílet na fungování třídy, budovat si kamarádské vztahy na celý život, jezdit na výlety, školy v přírodě, seznámí se s knihovnami, výstavami, naučí se bruslit při společných bruslařských kurzech nedaleko školy, zúčastní se mnoha soutěží a olympiád, budou reprezentovat naší školu.

Dalším zlomovým okamžikem je přechod na druhý stupeň. Na konci páté třídy je u všech žáků patrné velké očekávání: "Co se vlastně změní, až přijdu v září do školy a budu konečně žákem 6. třídy?" Tak především se změní učitelé, šesťák už nebude mít na většinu předmětů jednu paní učitelku, ale budou se mu učitelé střídat. To je asi největší změna, se kterou se musí každý žák vyrovnat, ale i na druhém stupni máme skvělé a vstřícné učitele, kteří všem žákům při tomto dalším nelehkém životním kroku pomůžou. Na druhém stupni se žáci mají možnost zúčastňovat nejen třídních akcí, na které byli zvyklí (výlety, výstavy, školy v přírodě, jarmark apod.), ale pokud se v průběhu školního roku chovají vzorně, mohou se přihlásit i na akce výběrové - lyžařský výcvikový kurz, zahraniční zájezdy (Drážďany, Anglie). Na těchto akcích mají možnost se skamarádit se žáky i ostatních tříd. To dopomáhá ke spolupráci napříč třídami, která je podporována i ze strany pedagogů.

No a naši žáci se ani nenadějí a dostanou se do deváté třídy. Což je zajisté další důležitý životní krok, je potřeba si vybrat vhodnou střední školu, svědomitě se připravit na přijímací zkoušky a vykročit pravou nohou do opravdového "dospěláckého" života. Pro mnohé je to vykročení na jednu stranu smutné, žáci přicházejí o zázemí, na které byli devět let zvyklí, o spolužáky, o učitele, kteří pro ně leckdy byli druhými rodiči a kamarády zároveň, ale takový je život, na druhou stranu žáci odchází s očekáváním, co dalšího jim život přinese. A úkolem nás pedagogů je, aby se žáci naučili vše potřebné, aby si devět let na naší škole užili, aby se začlenili do společnosti, uvědomili si, že sebevzdělávání je celoživotní proces a třeba aby si i vytvořili přátelství na celý život. 

 

A jaký je náš absolvent?

  • rozlišuje důležité od nepodstatného, informace propojuje a využívá, co nezná, najde v encyklopedii nebo na internetu, vybírá dobré strategie k rychlému a úspěšnému dosažení cíle
  • analyzuje problém, vysvětlí jeho příčiny, určí možné následky, naplánuje postup řešení, práci si zorganizuje, obhájí své řešení, naslouchá druhým, přijme kritiku a zváží její opodstatněnost
  • srozumitelně a správně se vyjadřuje, reaguje na pocity a mínění druhého, naslouchá druhým, přijme kritiku a zváží její opodstatněnost, vytváří uvolněnou a přátelskou atmosféru, slovně i mimoslovně vyjadřuje mluvčímu uznání, svůj případný nesouhlas vyjadřuje klidně, vnímá pozitivně zkušenost druhých
  • dodržuje základní principy chování ve skupině, poskytne radu, pomoc, rozlišuje mezi skutečnými hodnotami a jejich náhražkami, rozpoznává slabé a využívá své silné stránky chápe význam rodiny, ctí stáří 
  • dodržuje pravidla, je si vědom svých práv i povinností, hodnotí své chování a přijímá kritiku, neprosazuje se za každou cenu, odmítá a nepoužívá psychické ani fyzické násilí, ovládá své jednání a chování, orientuje se v krizové situaci a chová se zodpovědně 
  • samostatně organizuje své činnosti, posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy

 

"Učelem vzdělání není mysl naplnit, ale otevřít ji …"