Obecné informace

Od školního roku 2015/16 je na naší škole otevřena přípravná třída. Přípravné třídy jsou určeny pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (dle §47 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. ve znění účinném od 1. 9. 2017). Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení. 

Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností apod.). Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v první třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte. Hlavní předností přípravné třídy je nižší počet žáků, který umožňuje užší kontakt se základní školou a individuální přístup pedagoga, což může být pro určité procento dětí s odkladem zahájení povinné školní docházky jedinou možností, jak docílit toho, aby odklad splnil svůj účel. Hlavním smyslem je připravit na vstup do první třídy děti se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním, se sníženou koncentrací pozornosti, s grafomotorickými obtížemi, s vadami řeči, se sníženou koordinací pohybu a s jiným znevýhodněním. Přípravná třída však nenahrazuje speciální vzdělávání pro děti se zdravotním postižením.

Přípravná třída je umístěna v 1. patře, což umožňuje v průběhu školního roku participaci dětí z přípravné třídy na běžném školním životě. Díky tomu je sledovaný efekt zřízení přípravné třídy (vyrovnání vývoje dětí) zvýrazněn a následný přechod do 1. ročníku zjednodušen. Samotná výuka probíhá od 8.00 do 11.40 hodin. V případě zájmu může dítě docházet do školní družiny, která je v provozu do 17.00 hodin. Ranní družina je dětem také k dispozici, v provozu je od 6.30 hodin.

Organizace výuky se liší od mateřské školy. Samozřejmostí je snaha vyjít vstříc požadavkům rodičů na organizaci péče a respektovat individuální potřeby každého dítěte.

Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné ve školní jídelně - pokud dítě chodí na svačiny a obědy; dále poplatek za školní družinu v případě, že školní družinu navštěvuje.

Svoji vůli přihlásit dítě do přípravné třídy projevíte tím, že si podáte žádost o přijetí v době konání zápisu. 

 KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

  • Dítě má trvalý pobyt v MČ Praha 5 - děti s trvalým pobytem jinde než v MČ Praha 5 přijímáme pouze při nenaplnění kapacity přípravné třídy dětmi s trvalým pobytem v MČ Praha 5.  
  • Dítě má vyřízen odklad školní docházky a ve zprávě z OPPP je doporučena návštěva přípravného ročníku