Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2023/24

Termíny:

Schola Pragensis - veletrh středních škol

 

Podání přihlášek:

  • pro přijímací zkoušky s talentovou zkouškou do 30. 11. 2023
  • na obory bez talentové zkoušky do 20. 2. 2024 (podání přihlášek je možné od 1. 2. 2024)

 

Jednotné přijímací zkoušky na obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou z českého jazyka a matematiky:

  • na čtyřleté obory pátek 12. 4. 2024 a pondělí 15. 4. 2024
  • na šestiletá a osmiletá gymnázia úterý 16. 4. 2024 a středa 17. 4. 2024
  • náhradní termíny pro všechny obory pondělí 29. 4. 2024 a úterý 30. 4. 2024

 

 

Hlavní změny:

Vzhledem k tomu, že konečná podoba právních předpisů bude dána až vyhlášením ve Sbírce zákonů, má následující text informativní charakter a informuje o změnách tak, jak jsou navrženy.

Úpravy přijímacího řízení směřují ke zjednodušení a digitalizaci procesů. Významnou výhodou bude skutečnost, že v okamžiku vydání rozhodnutí o přijetí bude eliminována doba nejistoty, která souvisela s možností podání zápisových lístků v desetidenní lhůtě. Zápisové lístky už nebudou uplatněny.

Součástí legislativních úprav je navýšení počtu přihlášek ze dvou na tři (popř. až pět v případě podávání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) a jejich prioritizace, resp. stanovení pevného pořadí na přihlášce dle volby uchazeče.

Podat přihlášky bude možné plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce (nebo zletilého uchazeče) prostřednictvím Identity občana. Elektronická forma přináší zjednodušení administrativních procesů všech účastněných stran. Dále bude umožněno podat přihlášky listině s podporou elektronického systému nebo jen v listinné podobě na tiskopisu (tiskne je ZŠ).

Díky digitalizaci procesu přijímání bude tímto způsobem každý uchazeč přijat pouze do jedné školy, a to do té, ve které uspěl a byla u něho více preferovaná, a zároveň s tím odpadne odevzdávání zápisových lístků do škol, kam byl uchazeč přijat.

Systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek (JPZ a školní části) na základě prioritizace přiřazovat uchazeče ke konkrétním oborům vzdělání do konkrétních škol.

V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy, bude mít možnost v dané škole podat „vzdání se" svého místa a zúčastnit se následujících kol přijímacího řízení.

Možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až do 3 oborů vzdělání (až 5 v případě podání 2 přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou), to se bude týkat oborů vzdělání s maturitní zkouškou i nematuritních oborů.

Třetí a další kola již jednotně stanovena nejsou, jsou v kompetenci ředitelů středních škol.

Nově budou mít možnost konat oba pokusy testů JPZ i uchazeči, kteří se hlásí pouze na jeden obor s maturitní zkouškou.

 

Obory vzdělávání s talentovou zkouškou 

Podání papírových přihlášek do 30. 11. 2023 na platném formuláři (tiskne ZŠ).

Uchazeči se dozví výsledek talentové zkoušky v termínech stávající legislativy. Změnou je to, že v únoru uchazeči nebudou mít rozhodnutí o přijetí, ale pouze výsledek talentové zkoušky a školy zveřejní pořadí uchazečů. Další změnou je, že se i na tyto uchazeče vztáhne princip prioritizace. 

Uchazeči, kteří podali přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2023 budou moci podat přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky. Do této přihlášky zařadí i původně přihlášené obory vzdělání s talentovou zkouškou. Pro podání přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky platí termín 20. února 2024. Tito uchazeči seřadí těchto až pět oborů podle své priority. Uchazeč může seřazení oborů změnit až do 15. března 2024.

Rozhodnutím o přijetí, či nepřijetí bude až seznam vydaný v květnu.

 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, můžete mě kontaktovat na emailu fenclova@santoska.cz

Celé znění dopisu z MŠMT je k dispozici zde.

 

Přijímací řízení pro cizince podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

  • přijímací řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2024/2025 promíjí na žádost přijímací zkoušku z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.
  • Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.
  • Škola může písemný test školní přijímací zkoušky cizinci na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole zadat v ukrajinském jazyce. Sdělení o tom, zda škola umožní toto zadání v ukrajinském jazyce, ředitel školy zveřejní spolu se skutečnostmi podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona.
  • Pokud škola písemný test jednotné nebo školní přijímací zkoušky zadá v českém jazyce, navyšuje se cizinci časový limit pro vypracování testu o 25 % a má právo použít překladový slovník.
  • Společně s žádostí podle odstavce 1, 2 nebo 3 uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Celé znění dopisu z MŠMT je k dispozici zde.