Erasmus+ projekt Naši planetu máme jen jednu

Publikováno: 7. 12. 2022 Autor(ka): Milena Mariašová

Vzdělávání učitelů - kurzy pro učitele - výjezdy vyučujících naší školy do evropských zemí

Erasmus+   projekt Naši planetu máme jen jednu

 

Během letních prázdnin 2022 vyjely tři vyučující naší školy na kurzy pro učitele do Itálie a Irska.

Jednalo se o aktivitu v rámci projektu Naše planeta je jen jedna, se kterým uspěly v programu Erasmus+.

Paní učitelka angličtiny Mgr. Tereza McCollum absolvovala kurz Teaching Languages through Art v Benátkách v Itálii, vyučující angličtiny, českého jazyka a výtvarné výchovy Mgr. Milena Mariašová kurz CLIL – Content Language and Integrated Learning v Corku v Irsku a paní učitelka fyziky a matematiky PhDr. Kamila Čmejrková, PhD. kurz 21st Century Teaching - Competence-Based Education, Soft-Skills and Creativity ve Florencii.

Jak své pobyty hodnotí samy vyučující?

Kurz Teaching Languages through Art probíhal v Benátkách, v European Cultural Academy, což je instituce, která pořádá kurzy pro široké spektrum lidí z oblasti umění, architektury a vzdělávání.

Na kurzu jsem se měla možnost setkat s učiteli z Rakouska, Česka a Skandinávie a vyměnit si zkušenosti z oblasti výuky cizích jazyků na různých typech škol (osmileté gymnázium nebo soukromá prestižní škola).

Nakonec se ukázalo, že se na všech typech škol setkáváme s podobnými výzvami, děti jsou opravdu všude stejné.

V rámci kurzu jsem se seznámila s dvěma různými metodami - CLIL (Content and Language Integrated Learning) a VTS (Visual Thinking Strategies) a vyzkoušela si, jak je lze aplikovat ve výuce cizích jazyků.

S metodou CLIL pracujeme i u nás ve škole, je součástí anglických učebnic Project i řady Let´s Explore, metoda VTS byla pro mě zcela nová.

Zásadní přínos kurzu ale vidím v tom, že mi ukázal další cesty, jak dětem ve třídě při hodinách přiblížit opravdový svět a motivovat je k jeho zkoumání - vyzkoušeli jsme si učit cizí jazyk pomocí uměleckých děl od klasiků jako jsou Breugel, Delacroix, Picasso až po zcela nejnovější koncepty z benátského Biennale.

Trendem v současném umění je využití recyklovaných a recyklovatelných materiálů, což je naše inspirace pro celoškolní projekt Planetu máme jen jednu.

Spojení angličtiny a uměleckého tvoření jste mohli vidět už v září na akci Zažít město jinak. Díky Erasmus+ mám novou inspiraci a těším se, až ji využiji při hodinách angličtiny na naší škole.                                                                                                                                                                                                                                                          T. McCollum

V červenci 2022 jsem se zúčastnila dvoutýdenního kurzu CLIL Teacher Refresher Course pro učitele angličtiny i ostatních předmětů vyučovaných na základních a středních školách v Evropě.

Sešli se zde vyučující z České republiky, Polska, Itálie, Maďarska a Německa.

Kurz byl zaměřený na osvěžení znalostí a prohloubení dovedností při výuce všech aspektů výuky jazyka jako jsou mluvený projev, psaní, poslechové aktivity, výslovnost i gramatika na základě témat z různých školních předmětů např.: biologie, dějepisu, zeměpisu, matematiky nebo ekologické výchovy.

Klíčová otázka zněla, jak předat odborné znalosti z kurikula školních předmětů a současně zlepšit jazykové dovednosti žáků/studentů?

Oslovila mě výuka ekologické výchovy v angličtině v podání italské kolegyně (principy CLIL se však mohou aplikovat při výuce i jiných cizích jazyků), která zahrnovala témata jako je dlouhodobá udržitelnost či klimatická změna shodně s naším školním projektem nebo aktivita zahrnující informace z technologie výroby parmazánu či další zaměřená na orientaci v mapě.

Přínosná byla jak samotná výuka s praktickými cvičeními a ukázkami, tak rozhodně cenné bylo i samotné setkání s ostatními učiteli ze zemí Evropy. Postupně jsme se poznávali a zjišťovali jsme, že některé problémy, které řešíme u nás ve škole, mají i jinde. Zároveň bylo obohacující zjistit, co mají v ostatních zemích organizováno jinak, čím se můžeme chlubit my a co by možná prospělo našim školám.

Obecně se dá říct, že velké téma pro všechny je otázka motivace k učení. Každý typ školy (základní lokální škola, výběrová střední škola, státní či soukromá, učiliště se specifickým zaměřením jako je např.: restauratérství či servis automobilů) řeší v dnešní době motivaci studentů a žáků k učení.

Zjistila jsem, že další velké téma mezi evropskými učiteli jsou výhody a nevýhody online výuky ve srovnání s prezenční výukou. 

Zařazení metody CLIL do prezenční výuky, v případě potřeby i do online výuky, může být jednou z cest, jak proces učení pro žáky a studenty zatraktivnit. Během výuky odborného obsahu v cizím jazyce dochází k propojení teorie a praxe a to určitě dává žákům/studentům smysl.  

Vzájemné sdílení zkušeností, konkrétních metod a aktivit v rámci kurzu i mimo učebnu vnímám jako důležitý efekt pobytu v Irsku a ve škole Cork English College. Některé z nich zařazuji do své školní praxe.

Erasmus+ mi také umožnil částečně poznat Irsko, jeho kulturu, nádhernou přírodu a srdečné obyvatele.                                                                                                                                                                                                      M. Mariašová

Kurz 21st Century Teaching - Competence-Based Education, Soft-Skills and Creativity se konal v červenci 2022 ve Florencii. Pořádá ho Europass Accademy, která se věnuje vzdělávání učitelů. V našem kurzu se sešlo 14 učitelů z různých typů a stupňů škol z Polska, Finska, Španělska, Maďarska a Lotyšska. 

Kurz byl rozdělen do dvou týdenních bloků. První týden byl věnovaný současným vyučovacím metodám, které vycházejí z potřeb žáků a učitele vidí jako toho, kdo podporuje žáky v aktivním učení. Sdíleli jsme své zkušenosti, procvičovali jsme metody, o kterých jsme mluvili, a učili jsme se navrhovat a připravovat hodiny nebo projekty, které tyto metody využívají.

Druhý týden byl zaměřený na inovace a technologie ve vyučování. Naše práce vycházela ze dvou ideí - z myšlenky Salmana Khana o využití videa jako prostředku změny přístupu k vyučování a konceptu Marka Robera označovaného jako Super Mario Effect - myšlenky, že lidé jsou více motivovaní k učení, pokud nejsou hodnocení, a že motivaci lidí významně ovlivňuje herní nastavení úkolů. Během tohoto týdne jsme pracovali s různými druhy softwaru na editaci videa a prezentací, natáčeli komentáře k videu a prezentacím, tvořili webové stránky. 

Oba týdny byly pro mě velmi inspirující - debaty a sdílení během prvního týdne mě nutily přemýšlet o mé vlastní každodenní práci ve škole, druhý týden jsme se ocitli v roli žáků, když jsme museli aktivně tvořit a plnit zadané úkoly v nových prostředích.

Obrovským přínosem pro mě bylo navázaní vztahů s kolegy ze zahraničí. Zjistila jsem, že učitelé z různých evropských zemí sdílí společný postoj k metodám, které by se dnes ve školách měly využivat, mají velmi podobný názor na roli veřejných škol ve společnosti a vesměs řeší obdobné problémy jako my.

Stejně jako u nás se všude v Evropě školy snaží věnovat stále větší prostor environmentálním tématům a projektům, které vedou žáky k udržitelnému životnímu stylu. Těším se, že nabyté zkušenosti a navázané vztahy využiji ve své další práci ve škole.                                                                                                                                                           K. Čmejrková