Balíček okamžité pomoci Pražanům

Publikováno: 24. 2. 2023 Autor(ka): Martina Říhová

Řekněte si o balíček finanční úlevy ve školství...

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Hlavní město Praha umožnilo čerpat finanční podporu školám na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Aktuální informace k opatřením jsou uveřejněny na portálu školství HMP – na internetové adrese: https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Balicek-pomoci-Prazanum/area12354

  • žadatelé musí mít trvalé bydliště v hl. m. Praze (jedná se o trvalé bydliště dítěte, ne rodičů – stejné jako u zápisů),
  • na cizince (ne uprchlíky, ti budou mít samostatný balíček UNICEF) se pohlíží stejně jako u zápisů, tzn. místo pobytu = trvalý pobyt,
  • žádat mohou zákonní zástupci o prominutí stravného, školného, školkovného, družinového, klubů (opatření č. 1 – 3), na úhradu např. výletů, ŠvP, kroužků, lyžařského výcviku (opatření č. 4 FOND SOLIDARITY)
  • zákonný zástupce dítěte žádá formou vyplnění čestného prohlášení (formulář),
  • zákonní zástupci dítěte mohou žádat o prominutí i více poplatků najednou,
  • pokud dítě navštěvuje kroužek, který není organizovaný školou, ale např. DDM, musí zákonný zástupce požádat o prominutí placení kroužku v DDM, pokud v ZUŠ, musí do ZUŠ……
  • podporu nelze poskytnout zpětně, např. od září, prominutí může  být nejdříve od data podání žádosti, respektive od data, kdy bylo o žádosti rozhodnuto, vždy je to na rozhodnutí ředitele/ky školy. Datum, od kterého bude úplata prominuta, může být stanoveno v rozhodnutí o vyhovění žádosti

V přílohách najdete všechny potřebné informace a formuláře:

Pravidla žádosti

Schéma postupu žádosti

Často kladené otázky

Žádost o prominutí úplaty (dítě/žák/účastník)

Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY

ZŠ U Santošky bude přijímat žádosti oprávněných žadatelů na školní rok 2022/ 2023 prostřednictvím žáků, osobně v níže uvedeném termínu, datovou schránkou nebo elektronicky s ověřeným podpisem průběžně.