Přijímací řízení na SŠ

Publikováno: 18. 4. 2022 Autor(ka): Veronika Fenclová

Vážení rodiče, milí deváťáci, první kolo přijímacích zkoušek je za námi. Jak byste měli postupovat dál?

Zpřístupnění hodnocení jednotné přijímací zkoušky

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) zpřístupní řediteli střední školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce 28. 4. 2022. Ředitel střední školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.

Ředitel SŠ stanoví pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. U přijatých uchazečů oznámí rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

V případě uchazečů, u kterých nebude mít střední škola k dispozici výsledky hodnocení jednotné zkoušky z řádného termínu z důvodu omluvy, ředitel školy nemůže rozhodnout o přijetí, či nepřijetí a musí počkat do okamžiku, kdy mu bude zpřístupněno hodnocení těchto uchazečů. Ředitel školy tak vytvoří seznam přijatých uchazečů jen z těch uchazečů, u kterých může vyhodnotit všechna kritéria přiímacího řízení a kteří nebudou konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu (10. 5. a 11. 5.). Náhradní termín je součástí 1. kola přijímacího řízení a pro řádně omluvené uchazeče je nutné vyčlenit místa pro případné přijetí.

Po konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu a po ukončení hodnocení přijímacího řízení zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů, který bude reflektovat výsledky hodnocení zkoušky z náhradního termínu.

 

Podání zápisového lístku

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě.

 

Jak postupovat v případě nepřijetí na některou SŠ (případně ani na jednu)?

Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona).

Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje (v případě hl. města Prahy Magistrátu hlavního města Prahy) podle § 86 až 88 správního řádu (spolu s odvoláním zasílá zejména správní spis a kritéria přijímacího řízení, podle kterých bylo postupováno) v souladu s § 16 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.; rozhodnutí může být změněno v rámci tzv. autoremedury (podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského zákona), nebo bude předán spis se stanoviskem školy a s podklady o uskutečněném přijímacím řízení dotčeného uchazeče odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání.

Vzor odvolání není stanoven, doporučuje se však uvádět minimálně níže uvedené náležitosti:

 1. Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal); 
 2. Datum;
 3. Odvolání proti nepřijetí ke studiu;
 4. Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru); 
  Pozn. Je možné uvést i důvody, pro které je odvolání podáváno;.
 5. Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka;
 6. Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka;
 7. Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno;
  Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce, zletilý uchazeč podává a podepisuje odvolání sám.

 

Když nevyjde ani odvolání...

Na webových stránkách Magistrátu HMP je pravidelně aktualizovaný seznam středních škol, které nebízí volná místa pro 2. kolo přijímacícho řízení. POČET PŘIHLÁŠEK VE 2. KOLE NENÍ OMEZEN! Sledujte tedy pravidelně tento seznam a najděte si alternativu (seznamy jsou na úplném konci stránky v odkazu). Školy jsou rozděleny podle toho, zda jsou zřizované HMP nebo jiným zřizovatelem. Podrobnější informace by měly být postupně umísťovány i na webové stránky SŠ. Přihlášky žáci opět dostanou u nás ve škole a doručí je na vybrané SŠ.

Odkaz zde.

Odkaz na stránky Krajského úřadu Středočeského kraje zde.

Pokud byste se chtěli podívat, jaká byla situace s volnými místy v Praze v minulém školním roce, odkaz máte zde.

 

Držíme Vám palce.