Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov

U Santošky 1/1007

Charakteristika školy

Publikováno 21.08.2018, Napsal(a) , v kategorii Základní informace

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007  je školou se 130letou historií. Nachází se ve staré zástavbě Smíchova v bezprostřední blízkosti parku Santoška.

 

 

 


 

Co nabízíme:

  • Moderně zařízené učebny vybavené interaktivními tabulemi
  • Výuka anglického jazyka již od první třídy, od třetí třídy nově s rozšířenou hodinovou dotací
  • Menší počet žáků ve třídách
  • Omlazený pedagogický sbor pečující o zdravé klima školy
  • Vlastní víceúčelové hřiště s umělým povrchem a další školní hřiště Na Nikolajce
  • Pestrá nabídka kroužků všech druhů
  • Školní parlament, Klub mladého diváka a vlastní kulturní akce a projekty
  • Tripartity – třídní schůzky pro každého žáka individuálně
  • Příprava dětí na zahájení vzdělávání v základní škole – přípravná třída

 

 „Ne pro školu, ale pro život se učíme“, to je základní motto naší školy a taky jeden z hlavních cílů našeho vzdělávacího procesu. Snažíme se, aby žáci pochopili, že základní škola je jen první krok k jejich nezbytnému celoživotnímu vzdělávání. Proto u nás získávají nejdůležitější dovednosti, které budou potřebovat pro život, ukazujeme strategii učení - jak tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problémy, číst a chápat pracovní pokyny. Povzbuzujeme u nich schopnost se rozhodnout, řešit problémy, ochotu nést odpovědnost, posilujeme jejich zájem o práci, vedeme žáky k respektu k dohodnutým pravidlům, k objektivnímu hodnocení a sebehodnocení, učíme děti s rozvahou komunikovat, pracovat v týmu, spolupracovat s úctou a respektem k partnerovi, ale i projevit ochotu pomoci mimo rámec pracovních povinností. Škola pomáhá každému dítěti stát se tím, k čemu má předpoklady, poznat své reálné možnosti a uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Množství vědomostí neznamená však mnoho, když se nepojí s morálkou. Žák dostává dostatečnou nabídku podnětů pro zdravý sociální, emocionální a morální vývoj, podporujeme širokou škálu sociálních dovedností potřebných pro plnohodnotné soužití s ostatními lidmi, zvládnutí stresových situací, potlačujeme případné sociálně nežádoucí vlivy, vedeme k úctě ke stáří, vyzdvihujeme hrdou historii našeho státu.

Součástí školy je i mateřská škola.

Poslední fotky z fotogalerie