Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov

U Santošky 1/1007

V dětském hloučku na zámečku

Publikováno 07.02.2018, Napsal(a) , v kategorii Školní vzdělávací program MŠ

 

„VŠE, CO POTŘEBUJI V ŽIVOTĚ, JSEM SE NAUČIL V MŠ“

V DĚTSKÉM HLOUČKU NA ZÁMEČKU

 

  Školní vzdělávací program 

  MŠ  U Santošky 178, Praha 5

                                                                                         

 

J.Á.Komenský : „ Pochopení věcí největších zakládá se na pochopení věcí vskutku

                           nejjednodušších.“

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Obsah :

 1. Identifikační údaje o mateřské škole Santoška

 

 1. Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu /ŠVP/

 

 1. Podmínky předškolního vzdělávání

      3.1.   Věcné podmínky

      3.2.   Životospráva

      3.3.   Psychosociální podmínky

      3.4.   Organizace

      3.5.   Řízení MŠ

      3.6.   Personální a pedagogické zajištění

      3.7.   Spoluúčast rodičů

      3.8.   Bezpečnostní podmínky

 

 1. Organizace vzdělávání

 

 1. Charakteristika vzdělávacího programu a vzdělávací obsah

       5.1.   Integrované bloky

       5.2.   Speciální dílčí programy

       5.3.   Třídní vzdělávací programy

 

 1. Evaluační systém

 

 1. Závěr

 

 1. Seznam příloh

 

 

                                  

 1. I D E N T I F I K A Č N Í Ú D A J E     O    M Š    S A N T O Š K A

 

 

 

               Mateřská škola Santoška je příspěvkovou organizací a od r.2001 součástí základní školy .

                                                      

Úplný název MŠ :   Základní škola a mateřská škola  Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007

Adresa MŠ  :           U Santošky 178 , 150 00 Praha 5

Ředitel :                   RNDr. Martina Říhová

Identifikátor školy : 600 038 424

Zřizovatel :              MČ Praha 5, nám.14.října 4

Tel. :                        251563240 /MŠ/,  251565125 /ZŠ/

IČO  :                      69781907

Č.účtu :                   161443427/0300

E-mail :                   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..  /MŠ/   

www                        santoska.cz                   

 

 

 

2 .  CH A R A K T E R I S T I K A       Š K O L Y      A      Š V P

 

                   Mateřská škola v Praze 5, U Santošky 178 je škola s 60ti letou historií.Je umístě-

na uprostřed parku Santoška v zámečku původně viniční usedlosti z 19.století. Zámeček dal vystavět rytíř Doubek, jeho sídlo mělo tehdy vysokou zeď a hluboký příkop. Z barokní po-

doby se uchovaly jen fragmenty soch ve starém parku a sousoší Puttů na vstupní bráně. Vlastní budova byla přestavěna v neogotickém slohu r. 1870. Park byl zveřejněn až když se stal majetkem města Smíchov. Budova sloužila  nejdříve jako letní restaurace, později jako

internát učňů a družina. MŠ byla na Santošce otevřena 1.9.1953.

                   Vedoucí  MŠ je pověřena řízením předškolního zařízení v plném rozsahu a zodpovídá za úroveň práce školy. Součástí MŠ je školní jídelna a dopravní hřiště.Při škole existuje  Klub rodičů . Školní zahrada zabírá část přírodního parku. Její vybavení je přebudováváno tak,aby odpovídalo předpisům. Park poskytuje dostatek příležitostí k pohybu i osvojování poznatků o přírodě, umění i městě /vzácné stromy, sochy, pohledy na Prahu/.

Škola je od 1.9.2015 čtyřtřídní s povolenou výjimkou na kapacitu 100 dětí . Jedna třída nejstarších dětí je umístěna v budově ZŠ.

Umístění MŠ v atypické budově má své klady  /krásná architektura, členité místnosti, útulnost interiérů /, ale i své zápory. Každá třída má svou místnost, která slouží k většině celodenních činností a stálou ložnici. Dvě třídy se střídají v šatně, v umývárně, WC.

                    Naše škola má širší zaměření na estetickou a ekologickou oblast. Dalšími aktivitami jsou kroužky pro děti, které jsou závislé na nabídce agentur a zájmu rodičů.   Vyzdvihujeme otázky ekologické a ochrany životního prostředí.

                     Cílem všech zaměstnanců je, aby se děti v MŠ cítily šťastně, spokojeně. Spolupráce s rodiči je založena na osobních kontaktech při předávání dětí, umožnění vstupu do tříd, účasti na školních akcích, aktuální informovanosti na nástěnkách .                    

Filosofií  školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání podle možností, zájmů a potřeb dítěte. Pracujeme podle svého školního vzdělávacího programu „ Vše co potřebuji v životě, jsem se naučil v MŠ. V dětském hloučku na paloučku,,.  Využíváme Kurikula předšk.výchovy, Kurikula podpory zdraví, témat. bloků s prac. listy, Barevných kamínků, metodických listů pro předšk. vzdělávání /Raabe,Kafomet/ ap. Nejvíce se opíráme o publikaci „Objevujeme svět  pro život „.Tradicí je spolupráce s okolními MŠ, ZŠ, ZUŠ , PPP, se SPC.  Integrovaný přístup ke vzdělávání založený na prožitkovém učení vychází z osobnostního pojetí, z práce s integrovanými témat. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech, které se v  průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Učení se zakládá na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně, vychází z dětské volby, zvídavosti a potřeby objevovat. Má charakter hry, zábavy a zajímavých činností . Probouzí aktivní zájem v dítěti, chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat.

K rozvoji dětí s odkladem školní docházky využíváme individuálních vzdělávacích plánů.

V rámci naplňování ozdravného programu je v naší škole pořádána škola v přírodě, sledován stav ovzduší a tomu přizpůsoben pobyt venku. Školní jídelna se snaží o zdravou výživu, dodržujeme pitný režim. Mezi oblíbené formy naplňování záměrů vzdělávání patří nadstandardní aktivity  /výlety, ŠvP, společné akce rodičů a dětí, návštěvy divadel a jiných kulturních akcí, besedy,knihovna,hasiči, aj.,exkurze,výstava dětských prací, ekologické programy apod./, které probíhají celý rok.

 

 

 1.    P O D M Í N K Y     P Ř E D Š K O L N Í H O    V Z D Ě L Á V Á N Í

 

 

3.1.   Věcné podmínky

 

                  Atypická budova , bývalá viniční usedlost z r.1868. Technický stav budovy je poměrně dobrý . Zahrada je členitá, tvoří část přírodního parku s velkým množstvím vzrostlých stromů a  novým vybavením pro děti,které odpovídá přísným normám. Vhodný terén poskytuje i k zimním radovánkám.

Před budovou bylo opět obnoveno dopravní hřiště . Jeho nevýhodou je, že je součástí parku

a nelze zde volně ponechávat nové dopravní značení.

Škola má 4 třídy, každá svou místnost, která slouží k většině činností. Půdní prostory byly přebudovány na krásné stabilní ložnice s příslušným zázemím.

Herna, která je situována mezi dvěma třídami v patře budovy, je využívána k alternativním

činnostem  /sportovní hry, pohybové aktivity /   a ke hrám nejstarších dětí. Dvě třídy se střídají v umývárně, WC a šatně. V budově  je školní jídelna  a školnický byt , bohužel  ten se společnými prostorami se školkou. Jiné místnosti /kromě malého kabinetu, komory a kanceláře / k dispozici nejsou. V podzemí se nacházejí velké sklepní prostory a kotelna.

Velmi pěkné je umístění budovy uprostřed parku, to oceňují všichni, kdo naši MŠ navštíví.

Děti se samy svými výtvory  podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy.

Vybavení hračkami, pomůckami i dětskou literaturou vyhovuje potřebám vzdělávacího procesu. Je průběžně obnovováno a doplňováno. Nová je interaktivní tabule a dětské počítače s výukovými programy. Nábytek v celé budově byl nahrazen novým, moderním, vyhovujícím dětskému věku. Interiéru prospěla nová veselá výzdoba. Podstatná část hraček a doplňků je ve třídách umístěna tak, aby si je děti mohly samostatně vybírat.

Vnitřní i venkovní prostory MŠ  v současné době splňují bezpečnostní a hygienické  normy podle platných předpisů.

    

 

                           

3.2.   Životospráva

 

                   Dětem se snažíme poskytovat plnohodnotnou a vyváženou stravu. Je dodržována zdravá technologie  přípravy pokrmů, je zachována vhodná skladba jídelníčku. Děti do jídla

nenutíme, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak postupně zdravému stravování. Děti mají dostatek tekutin v průběhu celého dne.

                    Denní rytmus umožňuje organizaci činností v průběhu  dne přizpůsobit potřebám

dětí i aktuální situaci. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, činnosti jsou přizpů-

sobovány okamžité kvalitě ovzduší. Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale

i v interiéru školy. V denním programu je respektována individuální  potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí.

 

 

 

 

                                

                                                                                                     

 3.3.  Psychosociální podmínky

 

Všichni se snažíme , aby  se děti i dospělí  cítili v naší MŠ dobře , spokojeně,

bezpečně. Je možná postupná adaptace na nové prostředí i situaci. Učitelky respektují

potřeby dětí, děti nejsou neúměrně zatěžovány. Všechny  mají rovnocenné postavení.

Volnost je vyvážena nezbytnými omezeními, vyplývajícími z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád. Převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. Pedagog se věnuje vztahům ve třídě, nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem /prevence šikany /. Je počítáno s aktivní  spoluúčastí a samostatným rozhodováním  dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá  potřebám života předškolního dítěte – je dítěti pochopitelná, blízká.

 

 

 

3.4.  Organizace

 

            Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru. Její poměr s řízenou činností je vyvážený. Je dbáno na osobní soukromí dětí jak při hře tak hygieně. Snažíme se, aby veškeré aktivity podněcovaly k vlastní aktivitě dětí. Denní  řád  umožňuje organizaci činností přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, je dostatečně pružný. Děti se mohou účastnit jak

individuální, skupinové či frontální činnosti, pravidelně jsou zařazovány zdravotně preventivní pohybové aktivity.

 

 

 

 3.5.    Řízení MŠ

 

            Povinnosti všech pracovníků školy jsou jasně vymezeny. Pedagogický sbor si na poradách předává zkušenosti, úzce spolupracuje, ke spolupráci zve i rodiče.

Vedoucí MŠ vypracovala ve spolupráci s ostatními učitelkami školní vzdělávací program. Kontrolní činnost zahrnuje všechny oblasti chodu školy. Mateřská škola spolupracuje s kmenovou základní školou, ostatními mateřskými školami obvodu, PPP, ZUŠ.

 

 

 

3.6.   Personální a pedagogické  zajištění                        

 

                  Každá třída má 2 kvalifikované učitelky, jedna  p. uč. má vzdělání vysokoškolské.  Je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů každý den v každé třídě minimálně v rozsahu dvou a půl hodiny. Dle možností se dále vzděláváme. Jedna pí. učitelka je logopedickým asistentem -ve spolupráci s příslušnými odborníky zajišťuje prevenci řečové výchovy dětí na škole.

Správní zaměstnanci a kuchařky jsou také zkušené pracovnice.

 

 

 

 

3.7.   Spoluúčast rodičů

 

          Rodiče podepisují výslovný informovaný souhlas, který platí po dobu docházky dítěte do mateřské školy. Rodič má právo tento výslovný informovaný souhlas kdykoli změnit či odvolat.         Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se některých akcí, vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně /ústně či prostřednictvím nástěnek a webových stránek MŠ/  informováni o všem, co se v MŠ děje. Učitelky informují rodiče o prospívání jejich dítěte, o jeho pokrocích, domlouvají se s rodiči o pokud možno společném postupu při výchově a vzdělávání. Chrání soukromí rodiny.  MŠ podporuje rodinnou  výchovu a nabízí rodičům různé osvětové aktivity při výchově jejich dětí prostřednictvím „Čtení a zpráv pro rodiče „ na nástěnkách.

 

 

 

3.8.   Bezpečnostní podmínky

 

                       Za bezpečnost dětí  v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí

pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce nebo jím pověřené osoby až

do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Od dětí nesmí odejít! Při zá-

važných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice z MŠ.

Při tělovýchovných aktivitách dbá uč. zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí . Upozorní na případné nebezpečí, zajistí soustavnou pomoc při cvičení . Bývá vždy na nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení musí vždy zkontrolovat, zda je tělocvičné nářadí v pořádku.

Při hře dětí ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, náležitý dohled věnuje práci s nůžkami a

jinými špičatými pomůckami.

Učitelka odpovídá při pobytu dětí  mimo území školy za bezpečnost nejvýše  20 dětí

smyslově, tělesně a duševně zdravých starších 3 let . Při vycházkách se děti učí chodit ve dvojicích a v zástupu tak , aby byla zajištěna jejich bezpečná chůze po chodníku , vyhýbají se frekventovaným ulicím . Učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používají

terčík, vedoucí děti nosí vesty. Uč. průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici , v dopravě /přechody, semafory ap. /. Při vyšším počtu dětí, při specifických činnostech nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí je určena další zletilá osoba způsobilá k právním úkonům zajištující  bezpečnost dětí  /  p. školnice, uklízečka ap. /.

Učitelka předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupcem dítěte.

V době realizace zájmových kroužků zodpovídá za děti, které se činností účastní, vždy vedoucí zájmového kroužku, a to od doby převzetí dětí od učitelky do doby jejich předání

rodičům. Pro ŠvP je stanoven zvláštní předpis.

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úraze,

v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat vedení

školy a zákonné zástupce dítěte  / viz postup na nástěnce / . Každý , i drobný úraz je zaznamenán do knihy úrazů . U úrazů, kde bylo nutné ošetření lékaře , vyplní učitelka

Záznam o úraze. Děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazu a ztrátě u pojišťovny Kooperativa .

V případě úrazu rodiče obdrží formulář k čerpání pojistné události. Toto pojištění je platné

pro všechny akce, které škola pořádá, včetně školy v přírodě .

V oblasti prevence sociálně patolog. jevů se zaměřujeme na oblast šikany a vandalismu.

Budova je nově zajištěna zabezpečovacím, tísňovým a dohledovým systémem.

 

 

 1.   O R G A N I Z A C E    V Z D Ě L Á V Á N Í

 

 

                 Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla od tří do šesti let. V každé třídě máme od 24 do 26 zapsaných dětí. O přijetí či nepřijetí dítěte se rozhoduje podle zákona. Přijímány jsou děti starší 3 let na zkušební dobu do 3 měsíců podle kritérií školy,  děti s povinnou předškolní docházkou a děti s odkladem školní docházky. Řádný zápis bývá na jaře, děti jsou dle možností přijímány i v průběhu roku.

Na přání rodičů jsou děti  většinou zařazovány do jednotlivých tříd podle věku. V přízemí budovy je I.odd .- MOTÝLCI. Jsou tu děti nejmladší, kde se nejvíce uplatní individuální péče. Děti tu postupně získávají základní znalosti ve všech oblastech. V 1.patře ve II.odd. - BROUČCI : převládají také děti této věkové kategorie. III.odd. – PAVOUČCI tvoří děti starší a děti předškolního věku. Děti z obou tříd si často společně hrají, navštěvují se, občas plní i společné projekty, využívají přítomnosti logopedické asistentky k logopedickým nápravám. Starší děti si zvyšují gramotnost na PC, kde využívají rozmanitých předškolních výukových  programů KidSmart.  Pro tuto akci nás vybralo MŠMT, byla doplněna i interaktivní tabulí. V budově ZŠ najdeme IV.odd. – VEVERKY. Jsou to pouze děti před nástupem šk. docházky a děti s odklady šk. docházky.

 

Hlavní úkoly vzdělávání ve všech třídách vycházejí ze ŠVP, každá třída si vypracovává svůj třídní vzdělávací program. Ten je podle potřeby průběžně aktualizován a je k nahlédnutí        v jednotlivých třídách.

O ukončení docházky může ředitel školy rozhodnout podle zákona.

 

Hlavní oblasti školního programu, které se vzájemně prolínají:

 

 1. Chci být zdravý : Povedeme děti k péči o své zdraví, ke zvládnutí sebeobsluhy, ke zdravým životním návykům, k prevenci nebezpečí, ke zlepšování pohybových dovedností a vytváření nových, k seznámení s lidským tělem a ke vědomí změn, které se v našem těle odehrávají. Pokud chceme obstát ve světě, je třeba mít dobré předpoklady zdravotní a být vybavený i dobrou fyzickou i psychickou kondicí.
 2. Společně oslavujeme : Společně prožité slavnosti mají velký význam pro zařazení dítěte do společnosti ostatních. Uvedeme děti do světa kultury,tradic,

lidových zvyků a obyčejů.

 • Vím, kam patřím : Budeme se snažit dodržovat pravidla soužití v MŠ,utvářet

                  pozitivní vztahy mezi dětmi navzájem i mezi dítětem a dospělým, vnímat funkci

                  rodiny, pracovní a společenské role různých členů naší společnosti. Postupně

                  budeme děti seznamovat s tím, že každý z nás někam v tom velkém světě patří a

                  nezapomeneme  na to, že každý je jiný a má právo být sám sebou.                                                                

 1. Rád poznávám a objevuji :V našem světě je toho tolik k poznávání a objevování: předměty a jejich vlastnosti , číselné a matematické pojmy, prostorové a časové pojmy, knížky,filmy,divadla,slova,věty,hlásky …
 2. Chráním přírodu : S dětmi budeme objevovat jak je velký svět, co všechno můžeme objevit na planetě Zemi, co se nachází v našem okolí, co tvoří přírodu, jak o ni pečovat, budeme zkoumat přírodní jevy a děje, látky a jejich vlastnosti, jaké nebezpečí nám hrozí v přírodě, poznáme planety a vesmír.

 

 

 

 

Dlouhodobý záměr školy je zaměřen zejména na :

                                                                                                                                                    

 • další vzdělávání pedag.pracovníků (přínosné kurzy a školení, studium nových publikací)
 • práci s interaktivní tabulí a počítači s výukovými programy pro děti
 • snah o rekonstrukci podlahových krytin
 • oživení školní zahradu novými herními prvky
 • inovaci technického vybavení MŠ
 • zkvalitňování ŠVP po evaluaci i poradě s rodiči, ekologické výukové programy
 • zlepšení kvality spolupráce s rodiči
 • prevenci specifických poruch učení , děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pedagogickou diagnostiku
 • získání stálého asistenta pedagoga, který je důležitým krokem k zajištění inkluzivního vzdělávání

 

Kritéria pro vlastní hodnocení byla vytvořena  / vyhl. č. 178/2016 Sb./.

Vlastní hodnocení bylo provedeno v červnu 2010, charakteristika ŠVP a koncepce školy obnoveny v srpnu 2016.

 

 

Plán spolupráce :

 

°  návštěva klinické logopedky v MŠ v případě potřeby : doporučení, prevence  

                                                                                            řečové výchovy na škole

°  doporučení odkladu šk.docházky dětem se šk. nezralostí, včasný pohovor s rodiči

    /vedení záznamů o všech pohovorech /, PPP  /beseda s pracovnicí ? /

°  ZŠ : -  pohovory s elementaristkami /další metody práce  s předšk.dětmi /

           -  návštěva předšk.dětí s učitelkami v 1.tř .,prohlídka celé budovy, návštěva družiny

     -  pomoc dětí ze ZŠ mateřské škole

°  rodiče : viz  Roční plán

 

 1.    CH A R A K T E R I S T I K A      V Z D Ě L Á V A C Í H O    P R O G R A M U    

       

     A    VZDĚLÁVACÍ OBSAH                                                                                                                                                                                            

 

                  Vzdělávací  program je zaměřen na estetickou oblast, na poznávání přírody a ochranu životního prostředí. Témata jsou odvozena z přirozeného cyklu ročních období a

přírodních  i společenských situací s nimi spojených, z prostředí školy i jejího zaměření.

Tématický blok je sestaven z deseti témat. Máme v nich zakomponován  povinný obsah

pěti interakčních  oblastí, které respektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení,

 1. oblast biologickou o , psychologickou   o   , interpersonální   o  , sociálně kulturní   o    a

environmentální o / 5 barev  kamínků  /. Nejvíce poznatků čerpáme z publikace „Objevujeme svět pro život „. Respektujeme hlavní cíle předšk.vzdělávání : rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení ; osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost : získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící  na své okolí . Jednotlivá témata obsahují návrhy podtémat , které jsou pedagogem rozpracovány podle podmínek a věku dětí na hry a zábavné činnosti . Nejsou závazné, pouze doporučené. Jsou respektovány požadavky na rozvoj osobnosti dítěte, uplatňování  podílu rodičů na vzdělávání v MŠ a provádění hodnocení a využívání zjištěných informací pro další pedagogickou činnost.

Posláním naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě  jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.

 

Integrované bloky:  JARO

        LÉTO

        PODZIM

        ZIMA

 

Tématické okruhy:     ZÁŘÍ   

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

 

 

5.1.   Tematické okruhy

 

 

1.Téma : Září – Jdeme do školy

 

     °  přivítat všechny děti a připravit jim radostný vstup do MŠ

      °  pomoc dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí

      °  osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody, pohody prostředí

      °  vhodnou organizací  a laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do MŠ

      °  rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev

      °  vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem

      °  posilovat prosociální vztahy  ve vztahu  k druhému v dětské herní skupině, v rodině, ve škole

      °  rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, přináležet

          ke společenství ve třídě, škole

      °  vytvářet vztah k místu a prostředí , ve kterém dítě žije

Podtémata :    MŠ - domov

                        Kamarádi  a já

                        Moje rodina

                         / Město – vesnice , naše země – zeměkoule – vesmír apod. /

                        Opakování, evaluační záměry, přání dětí  /vždy možno u každého tématu /

                        Vzpomínáme na prázdniny

                        Pravidla kolektivu

                        Houby, přírodniny, plody stromů

                        Dary léta

                       

 

Vzdělávací nabídka

 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání apod.
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry
 • spontánní hra, volné hry s materiálem a předměty
 • hry na téma rodiny, přátelství apod.
 • aktivity podporující uvědomování si vztahu mezi lidmi
 • běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
 • praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek

 

Konkretizované výstupy

 • správné držení těla
 • pohybovat se bezpečně ve skupině dětí
 • pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony
 • chápat jednoduché hádanky a vtipy
 • rozvíjet a obohacovat hru podle své fantazie
 • přijímat pobyt v MŠ jako běžnou součást života
 • aktivně komunikovat s druhými dětmi
 • umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, poděkovat

 

 

 1. Téma : Říjen – Barevný podzim

 

      °  osvojovat si  návyky k podpoře osobní pohody

       °  rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní i produktivní /využívat vyprávění

           podle skutečnosti i podle obrazového materiálu /

       °  zpřesňovat a kultivovat  smyslové vnímání , přechod  od konkrétně názorného myšlení k myšlení

          slovně logickému  /pojmovému/

       °  rozvíjet pamětˇ, pozornost, představivost a fantazii

       °  podporovat dětská přátelství

       °  kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou ,jejími plody

       °  osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách

Podtémata :    Příroda se mění 

                        Ovoce a zelenina                                                                                                                                                                                                            

                        Na zahradě , na poli, v lese

                        Příprava zvířátek na zimu

                        Barvy a tvary

                        Strom jehličnatý a listnatý

                        Ptáci a zvířata na podzim

                        Stromy a keře se převlékají

                        Pozor na bacila

                        Pozor na silnici

                   

Vzdělávací nabídka

 • příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích
 • společné diskuse, individuální a skupinová konverzace
 • přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte
 • příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách
 • aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce)
 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm

 

 

Konkretizované výstupy

 • znát základní zásady zdravého životního stylu
 • uvědomovat si co je nebezpečné
 • znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte
 • chápat jednoduché hádanky a vtipy
 • rozlišit tvary předmětů, základní geometrické tvary, základní barvy, barvy složené
 • rozlišit známé chutě a vůně
 • hodnotit sebe, hodnotit druhé vzhledem k aktuální situaci
 • být citlivý k přírodě

 

 

 1. Téma : Listopad – Podzimní čas

 

      °  osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

      °  vytvářet zdravé životní návyky a postoje

      °  rozvíjet komunikativní  schopnosti verbální i neverbální a kultivovaný projev

      °  posilovat přirozené poznávací city  /zvídavost, radost, zájem .../

      °  rozvíjet schopnosti a dovednosti  vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

      °  posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému - v dětské herní skupině

      °  vytvářet povědomí o mezilidských  a morálních hodnotách

      °  osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí

Podtémata :    Co umí počasí na podzim

                        Moje tělo

                        Moje zdraví

                        Co jím, co si oblékám

                        Ptáci se stěhují

                        Věci kolem nás

                        Kde žijeme

 

Vzdělávací nabídka

 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí
 • hry a činností k poznávání a rozlišování zvuků, užívaní gest
 • záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar apod)
 • cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a sebeovládání
 • aktivity podporující sbližování dětí
 • hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělí, rodič a pod)
 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů

 

Konkretizované výstupy

 • pohybovat se koordinovaně a jistě
 • pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí
 • dorozumět se verbálně i nonverbálně
 • rozlišit tvary předmětů, základní geometrické tvary, barvy
 • přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit
 • chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat
 • uvědomovat si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na různých částech naší planety různorodý a pestrý a ne vždy šťastný

 

 

 1. Téma : Prosinec – Vánoční čas

 

      °  rozvíjet užívání všech smyslů

      °  rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí

      °  podporovat schopnosti a dovednosti pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

      °  vytvářet prosociální prostoje k druhému  /v rodině, v MŠ , ve třídě .../

      °  rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické, produktivní i receptivní

         / např. vánoční tradice a slavnosti u vánočního stromku pro rodiče i děti /

      °  rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární  /např. poslech pohádek, příběhů a veršů .../

      °  osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností, k spoluvytváření zdravého

          a bezpečného prostředí

Podtémata :    Navštíví nás Mikuláš

                        Z pohádky do pohádky

                        Vánoce přicházejí      

                        Putování za kometou (advent)

                        Barborky

                        Zvyky a obyčeje

                        Zahrada spí   

 

Vzdělávací nabídka

 • hudební a hudebně pohybové činnosti
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 • hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fanzazii
 • sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte
 • společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
 • přípravy a realizace společných zábav a slavností
 • práce s literárními texty a obrazovým materiálem

 

Konkretizované výstupy

 • pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus
 • vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně
 • rozlišit zvuky a známé melodie
 • tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály
 • nebát se požádat o pomoc, radu
 • přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit
 • projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým
 • ctít oslavy narozenin, svátků, slavností

 

                                                                                                   

 1. Téma : Leden – Zima, zima, zimička

 

      °  rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově

          a sportu

      °  přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu

      °  osvojovat si některé dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka

      °  vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení

      °  rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě  / uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebe-

         důvěry např. před zápisem do školy /

      °  chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s dospělými

      °  rozvíjet základní kulturně společenské postoje

      °  vytvářet schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám

Podtémata :    Dozvuky vánočních svátků , Tři králové

                        Jeden celý rok /měsíc,týden,den../

                        Zimní hry a sporty

                        Jdu k zápisu

                        Masopust

                        Nový rok a co nás čeká

                        Sněhové království

                       

 

Vzdělávací nabídka

 • činnosti relaxační a odpočinkové zajišťující zdravou atmosféru a pohodu
 • komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
 • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů
 • činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností
 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému
 • různorodé společenské hry a skupinové aktivity umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu a výsledcích
 • přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování změn v přírodě

 

Konkretizované výstupy

 • správně držet tužku
 • znát základní zásady zdravého životního stylu
 • používat jednoduchá souvětí, vyjádřit nápad, myšlenku, předat vzkaz
 • rozpoznat odlišnosti v detailech, sledovat zleva do prava
 • poznat své napsané jméno
 • chápat jednoduché souvislosti, orientovat se v číselné řadě 1-10
 • přijmout roli ve hře
 • vnímat odlišnosti mezi dětmi a podle toho přizpůsobovat i své přístupy
 • znát co je škodlivé a nebezpečné (nástrahy spojené s přírodou)

 

 

 1. Téma : Únor – Co děláme celý den

 

 

      °  rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost

      °  vytvářet základy pro práci s informacemi

      °  upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti

      °  rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti

      °  vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách

      °  osvojit si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem

      °  pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat,ale i naopak

         poškozovat a ničit

Podtémata :    S čím si hraji

                        Co lidé dělají , co potřebují

                        Ráno,poledne,večer

                        Čím cestujeme

                        Až vyrostu

                        Masopust

                        Moje tělo

                        Únor bílý – pole sílí

                        Příroda spí

Kde je moje doma-rodina

                       

Vzdělávací nabídka

 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty
 • samostatný slovní projev na určité téma
 • hry a praktické úkony podporující orientaci v prostoru i v rovině
 • cvičení organizačních dovedností
 • činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování
 • hry a praktické činností uvádějící dítě do světa lidí
 • aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky)

 

Konkretizované výstupy

 • užívat různé pomůcky k pohybu
 • vést tužku při kresbě
 • samostatně jíst, oblékat se apod.
 • sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět
 • rozlišit hmatem vlastnosti předmětu
 • rozlišovat a používat základní prostorové pojmy, rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů
 • umět se rozhodovat o svých činnostech (samostatně)
 • plnit činnosti podle instrukcí
 • přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého
 • orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí

 

 

 1. Téma : Březen – Jaro ťuká

 

      °  rozvíjet ovládání pohybového aparátu a tělesné funkce

      °  rozvíjet hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

      °  posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dítěte

      °  rozvíjet kultivovaný projev

      °  získávat schopnost řídit své chování vůlí a ovlivňovat  vlastní situaci

      °  rozvíjet respekt  a přizpůsobivost ve vztahu k druhému

      °  rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty  v tomto společenství

          uznávané

      °  upevňovat pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou

Podtémata :    Jaro v trávě, na zahrádce ...

                        Kniha

                        Kdo žije u potoků, řek , rybníků ...

                        Vládce dne a noci

                        Mláďata a ptáčata

                        Budíme Jaro

                        Co to tu roste?

                        Barvy Jara

                        Broučci a berušky

                        Práce na zahradě

                        Květiny a stromy

 

Vzdělávací nabídka

 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh a pod)
 • nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybu těla na místě)
 • prohlížení a „čtení“ knížek
 • činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků
 • činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující samostatné vystupování
 • četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením
 • tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické apod.
 • smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu

 

 

Konkretizované výstupy

 • běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze
 • kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů
 • udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce
 • zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, básničky, písničky
 • využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí
 • slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché ,,nápady‘‘
 • porozumět běžným projevům emocí a nálad
 • všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, chápat význam třídění odpadu, chránit přírodu v okolí

 

 1. Téma : Duben - Mláďata

 

      °  rozvíjet pohybové a manipulační schopnosti

      °  osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti

      °  cvičit paměť , pozornost, představivost, fantazii

      °  rozvíjet mluvený projev dítěte

      °  upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem

      °  učit se chránit bezpečí své i druhých

      °  pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a přijmout základní všeobecně uznávané

         společenské, morální a estetické hodnoty

      °  kladení otázek a hledání odpovědí na problémy

      °  rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách

Podtémata :    Mám doma zvířátko

                        Poznáváme domácí zvířátka , volně žijící zvířátka

                        Ptáčci

                        ZOO

                        Svátky jara

                        Vynášení zimy

                        Čisté studánky a lesy

                        Chraňme naši zemi

                        Duben – ještě tam budem´   

 

Vzdělávací nabídka

 • zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací a pod)
 • vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo shlédlo
 • smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímaní
 • estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické a pod)
 • hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
 • receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti
 • ekologicky motivované hravé aktivity (eko hry)

 

Konkretizované výstupy

 • vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu
 • pracovat se stavebnicemi, skládankami
 • zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji
 • rozkládat slova na slabiky
 • uplatňovat postřeh a rychlost
 • zapamatovat si různé zvuky zvířat
 • sestavit části v celek, dokreslit chybějící části na obrázku

 

 

 

 1. Téma : Květen – Měsíc květů

 

      °  osvojovat si poznatky o pohybových činnostech

      °  rozvíjet a kultivovat paměť, hudební a taneční aktivity

      °  rozvíjet jazykové dovednosti - výslovnost, přednes, recitace

      °  vytvářet citové vztahy k rodině

      °  budovat estetický vztah k životu, připravit společné slavnosti pro maminku

      °  rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností

Podtémata :    Barevná příroda živá a neživá

                        Maminka má svátek

                        Jedeme na výlet, školu v přírodě

                        Lítálci a lezavci

                        V zoo

           

 

Vzdělávací nabídka

 • smyslové a psychomotorické hry
 • činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy a pod)
 • činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem
 • výlety do okolí
 • hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých
 • setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarných a hudebním uměním mimo MŠ
 • kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí)

 

Konkretizované výstupy

 • postarat se o své osobní věci a hračky
 • poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit chybějící slovo rýmu
 • odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky osob, zvířat
 • vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, vymýšlet krátké dramatické scénky
 • orientovat se v řadě
 • odhadnout na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit
 • pojmenovat povahové vlastnosti
 • chápat základní pravidla chování pro chodce
 • mít poznatky o zvycích a tradicích kraje

 

 

 

 

 1. Téma : Červen – Děti a naše zem

 

      °  osvojit si dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti

      °  vytvářet základy pro práci  s informacemi - knihy a obrazový materiál

      °  rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka

      °  osvojit si relativní citovou samostatnost

      °  ochraňovat osobní soukromí a své bezpečí

      °  vytvářet základní kulturní a společenské postoje

      °  rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou ,planetou Zemí

Podtémata :    Děti mají svátek

                        Řeky a moře

                        Planeta Země

                        Těšíme se na prázdniny

                        Sporty v létě

                        Oblékání a počasí

                        Pozor na úrazy

                        Čtvero ročních období

                        Ve vodní říši

 

Vzdělávací nabídka

 • příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků
 • poslech čtených i vyprávěných pohádek a příběhů
 • námětové hry a činnosti
 • činnosti vedoucí dítě k identifikace sebe sama a k odlišení od ostatních
 • činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije
 • hry a praktické činnosti do světa lidí, jejich občanského života a práce
 • sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé
 • využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte

 

Konkretizované výstupy

 • chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí, vědět jak se vyhnout nebezpečí
 • dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň
 • udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech
 • napodobit základní geometrické tvary, písmena
 • rozumět a používat základní pojmy označující velikost
 • projevovat zájem o knihy pohádek, encyklopedií
 • snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor
 • být schopné přistoupit na jiný názor, porozumět potřebám druhých
 • mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru apod.

 

 

 

 

 

 

5.2. Speciální dílčí programy  /samostatné dokumenty /

 

- Jak  objevujeme přírodu  /vlastní podrobný ekolog. program s měsíčními návrhy, využití

   projektů z „Mrkvičky“ , Toulcova dvoru  apod. /

- Den stromů – projekt k položení základů vnímání přírody

- Pohybové aktivity  / v TVP /

- Výtvarné aktivity   / Kamínky, RAABE, Kafomet, Portal aj. publikace /

- Prevence řečové výchovy

 

 

 

 

5.3. Třídní vzdělávací programy  /samostatné dokumenty v jednotlivých třídách/

 

 

 

 

 

 

 1.               E V A L U A Č N Í         S Y S T É M  

 

6.1. Třídní kurikulum :

 

° vyhodnocení provádí obě uč.průběžně při realizaci /sledují projevy,výpovědi a výtvory d./

° přijímají náměty a hodnocení rodičů,ostatních pracovníků školy,dětí

° po ukončení každé plánované akce vyhodnocují pomocí ukazatelů z tabulek,

  vypracují „Záznam o závěrečné evaluaci tématického bloku“

° spolupráce uč.na tř., diskuse, společné řešení problémů

 

6.2. Školní kurikulum :

 

° vyhodnocování provádíme průběžně na PP 1x za 2-3 měsíce

 

6.3.  Další zdroje :

 

° sebehodnocení

° výsledky hospitační činnosti

° zájem rodičů o dění ve škole

° zapojení všech zaměstnanců

° kvalita spolupráce s partnery  /ZŠ ,PPP,ZÚŠ,Taneční škola.,Tenisová škola …../

° výsledky ČŠI

 

                      P l á n         e v a l u a c e   

   předmět                          prostředky                        časový plán                                         odpovědnost

x  evaluace ŠVP             PP                                 průběžně a na konci                       ved.

                                                                            šk.roku

x  evaluace TVP             PP                                 průb., červen - hodnocení  šk.r.     pedag.

     vyhodnocování        hodnotící list                  průběžně                                        pedag.

      podtémat

      vyhodnocování        záznam o dítěti              2-3x ročně                                     pedag.

      ind.rozvoje d.

x  vyhodnocování          anketa pro rodiče           koncem šk.r.                                   pedag.

    spolupráce s rodiči    /pokrok d. z pohledu

                                      rodičů-další náměty/,

                                      den otevřených dveří

x  vyhodnocování          záznamy                        průběžně                                         IV.odd.

    výsledků d.s OŠD,

   ind.rozvoj všech dětí        „                              3x ročně

x  evaluace vzdělávání   na PP přenést                dle plánu                                         ved.

    pedag.                         poznatky ostatním,

                                       závěry pro další práci

x  evaluace při spolu-     PP , schůzky s elem.,    dle plánu                                         ved.

    práci/1.třZŠ,KRPŠ/    schůzky s rodiči

x  evaluace prostředí      provozní por.                dle potřeby                                      ved.

x      „   podmínek vzd.   PP, prov.por.                červen                                              ved.

 

 

Vlastní hodnocení školy

 

Na úrovni školy:               podmínky, cíle a záměry, práce pedagogů

Na úrovni tříd:                  evaluace integrovaných bloků, hodnocení třídy dětí, hodnocení jednotlivých dětí, hodnocení sebe sama

Denní vzdělávací činnost

 

Oblasti evaluace

Kritéria

Prostředky

Časový plán

Odpovědnost

Soulad ŠVP, RVP, TVP

·     zpětná vazba

PP, diskuse

1x měsíčně

uč.

 

·     hodnocení třídního kurikula

 

formulář ¨Záznam o evaluaci tém.bloku¨

¨Záznam o evaluaci podtémat¨

¨Záznam evaluace denní vzdělávací činnosti¨

1x měsíčně,

1x ročně – písemná zpráva

uč.

 

·     hodnocení závěrečné

hodnotící zpráva

1x ročně

ved.

Kvalita vzdělávání, výsledky vzdělávání, naplňování indiv. vzdělávacích potřeb dětí

vyhodnocování pedag. činnosti

záznamy v TVP

 ¨Záznam o pozorování dítěte¨

přehled o rozvoji dítěte, ¨Indiv. plán pro dítě¨

portfolio dítěte

průběžně

uč.

Práce ped., ped. styl- klima

·     sebehodnocení uč.

dotazník

1x ročně

uč.

 

·     hospit a kontrolní činnost

hospit. záznam

hosp. plán a potřeba

ved.

 

·     školení – odborný růst

přenos na PP

dle nabídky a potřeby

uč.

 

·     ČŠI

insp. zpráva

?

ČŠI

 

·     vstřícné chování, atmosféra

vzájemná spolupráce

stále

všichni zam.

Spolupráce s rodiči

·     práce Rady rodičů

zápisy

průběžně dle potřeby

Rada rod.,  ved.

 

·     zpětná vazba

dotazník

rozhovory (anketa)

1x ročně

průběžně

uč.

uč.

Podmínky ke vzdělávání

·     person. zajištění

hodnocení ved.

průběžně

ved.

 

·     řízení MŠ

dotazník pro uč.

 inspekční zpráva

1x ročně

?

ved.

řed.

 

·     techn. stav (vyhlášky)

písemné urgence (prostory, hygiena)

při každé příležitosti

ved.

Projednáno na PP dne 27.6.2017

 

 

 

 

 1. Z Á V Ě R

 

Vše, co v mateřské škole děláme, děláme pro děti, pro jejich spokojenost, radost a

všestranný rozvoj. Cílem je vytvořit u dětí schopnost žít bez problémů ve společenství ostatních lidí. Budeme v dětech pěstovat dobré vztahy k sobě navzájem, kamarádství, tolerantnost k těm, kteří se odlišují, vhodné chování ke známým i neznámým lidem,

respektovat odlišnost kultur a prostředí, posilovat sebevědomí dětí.

 

Filosofií školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání podle možností, zájmů a potřeb dítěte. Snažíme se zprostředkovat okolí dětem nejen skrze vybavení MŠ, ale hlavně pozitivním a přátelským přístupem. K tomu je důležitá osobnost učitelky, všeobecný přehled a vzdělanost. Jakýkoli nátlak ze strany učitelů či rodičů na tempo a kvantitu může způsobit problémy neurotického charakteru, nezájem či pasivitu. Je proto třeba nechat dítě dovyvinout, nenásilně formovat jeho osobnost a nezahlcovat jej přebytečnými vjemy a podněty.

 

“Není třeba tlačit řeku, poteče sama…“ Snažíme se děti nadchnout, nechat žasnout a objevovat svět samostatně. Jsme přesvědčeny, že toto je motivace pro další touhu po vědění.

 

Budeme dále studovat a školit se, přemýšlet a diskutovat, společně řešit vzniklé problémy, nápady.

Tak budou ŠVP a TVP dále propracovávány.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. P Ř Í L O H Y

 

a /  Dlouhodobý plán  rozvoje

b/   Roční plán

c/   Hodnocení loňského šk.roku

d/   Výroční zpráva

e/   Pracovní náplně

 f/   Řád MŠ

 g/   Pracovní řád

 h/   Provozní řád

 ch/ Organizační řád

 

Poslední fotky z fotogalerie