Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov

U Santošky 1/1007

Projekty pomáhají dětem

Publikováno 16.07.2013, Napsal(a) , v kategorii Školní poradenské pracoviště

Od září 2013 bude na ZŠ Santoška probíhat projekt ProAsistence zaměřený na podporu znevýhodněných dětí na škole. Dále bude pokračovat dlouholetý projekt RAMPS VIP-III. V rámci projektu bude na škole zavedeno několik pracovních míst a nakoupen materiál na nápravná cvičení, interaktivní výuku a volnočasové aktivity dětí. Všechny služby budou žákům a rodičům poskytovány zdarma a přímo v budově školy. Stručný výčet služeb:

 • speciální pedagog: nápravná cvičení pro děti s poruchami učení, pozornosti a chování; konzultace s rodiči a pedagogy, doporučení pro domácí cvičení

 • školní psycholog: rozšíření stávající činnosti; konzultace se žáky, rodiči a pedagogy; preventivní a intervenční práce se třídami; krizová intervence; diagnostická činnost

 • asistenti pedagoga: asistence během vyučování u znevýhodněných dětí; doučování dětí po skončení výuky

 • sociální pedagog: bezplatné kroužky a doučování pro znevýhodněné děti po skončení vyučování

Vzhledem k financování projektu z fondu OPPA je nutné dodržet určité závazky, a to především cílenost projektu na znevýhodněné děti. Proto budeme od rodičů vybírat podepsaný formulář, kterým vysloví souhlas s využíváním služeb projektu ProAsistence.

Pojem „znevýhodnění žáci“ chápeme v širokém smyslu slova.

Jde o děti

 • s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, a jiné poruchy diagnostikované v pedagogicko psychologické poradně)

 • s ADHD

 • s poruchami chování

 • s vadami řeči

 • s autismem

 • s tělesným či smyslovým postižením

 • zdravotně oslabené, dlouhodobě nemocné

 • z rodin s nízkými příjmy

 • z rodin, které pobírají dávky v hmotné nouzi

 • z rodin poznamenaných současnou těžkou situací na pracovním trhu

 • z rodin, kde se mluví jiným než českým jazykem

 • z rodin s obtížnou bytovou situací

Poslední fotky z fotogalerie